DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Υποβολή διδακτικών σειρών γερμανικής για τα Γενικά Λύκεια

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                               Μαρούσι, 22 Απριλίου 2010


A N A K O I N Ω Σ Η

          Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι τα ελεύθερα βοηθήματα (Διδακτικές Σειρές και Προαιρετικά βοηθήματα) Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας για τις Α, Β, και Γ τάξεις  Γενικού Λυκείου που μπορούν να υποβληθούν στην αρμόδια Διεύθυνση για έγκριση, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως διδακτικά βιβλία το σχολικό έτος 2010-2011, πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά στοιχεία:

Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1.    Οι διδακτικές σειρές, που θα υποβληθούν, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος και να καλύπτουν το ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα.
2.    Στις διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα θα πρέπει να γίνεται ορθή χρήση της ξένης γλώσσας (Δηλαδή: να μην υπάρχουν ορθογραφικά, γραμματικά ή συντακτικά λάθη και να γίνονται ορθές γλωσσικές επιλογές ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση. Ειδικότερα για τα Γερμανικά να εφαρμόζονται οι κανόνες τις νέας ορθογραφίας.)
3.    Οι διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις της διδακτικής των ζωντανών γλωσσών για μαθητές της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας.
4.    Σειρά θεωρείται αριθμός βιβλίων από δύο και πάνω και πάντα με την προϋπόθεση ότι αυτά καλύπτουν τις ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών της αντίστοιχης Ξένης Γλώσσας.
5.    Επιλέξιμες διδακτικές σειρές είναι αυτές που συνοδεύονται από:
Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών, Βιβλίο Καθηγητή, κασέτα/κασέτες ή CD με ακουστικά κείμενα, οργανικά συνδεδεμένα με το Βιβλίο Μαθητή, το Τετράδιο Εργασιών και το Βιβλίο Καθηγητή. Το Βιβλίο Καθηγητή θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά:
– Γενική εισαγωγή για τη φιλοσοφία και την ειδική διδακτική προσέγγιση της διδακτικής σειράς.
– Αναλυτικές διδακτικές οδηγίες και συμβουλές ανά κεφάλαιο.
– Μεταγραφές όλων των ακουστικών κειμένων.
– Λύσεις όλων των ασκήσεων που περιέχονται στο Βιβλίο Μαθητή και στο Τετράδιο Εργασιών.
Η έλλειψη ενός εκ των ως άνω στοιχείων καθιστά τις διδακτικές σειρές μη επιλέξιμες.
6.    Διδακτικές σειρές παλαιότερες των 6 ετών δεν είναι επιλέξιμες. Ως εκ τούτου θεωρούνται επιλέξιμες οι διδακτικές σειρές του ημερολογιακού έτους 2005 και μετά. Το ίδιο ισχύει και για πρόσφατες ανατυπώσεις ή αντιγραφές παλαιότερων διδακτικών σειρών. Δύναται να γίνουν δεκτές βελτιωμένες εκδόσεις παλαιότερων διδακτικών σειρών, εφόσον έχουν υποστεί επικαιροποίηση του περιεχομένου και σημαντική βελτίωση της μεθοδολογικής προσέγγισης.
Δε γίνονται δεκτές ως επικαιροποιημένες και βελτιωμένες διδακτικές σειρές, στις οποίες δεν έχει γίνει παρέμβαση τουλάχιστον επί του 20% της παλαιότερης ύλης.
Στην περίπτωση αυτή, ο εκδότης υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τη διδακτική σειρά την παλαιότερη έκδοση καθώς και έκθεση τεκμηρίωσης των αλλαγών.
7.    Τα προαιρετικά βοηθήματα, όπως:
– εικονογραφημένες ιστορίες,
– βοηθήματα εμπέδωσης γλωσσικών δεξιοτήτων,
– κασέτες/CD με ασκήσεις ακουστικής αντίληψης,
– κασέτες/CD με μουσική, τραγούδια κ.ά.,
– βιντεοκασέτες, DVD,
– διαφάνειες,
– (εικονογραφημένα) λεξικά,
– χάρτες,
– παιχνίδια μάθησης,
– λογισμικό,
– υποστηρικτικό διαδραστικό υλικό,
– διάφορα εκπαιδευτικά και περιοδικά φυλλάδια (το γλωσσικό επίπεδο των οποίων θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε εκείνο των μαθητών για τους οποίους προορίζεται),
–    άλλο υποστηρικτικό εποπτικό υλικό (πόστερ κ.ά.),
αν και δεν υπόκεινται σε όρους παλαιότητας, θα πρέπει να υπηρετούν τους στόχους του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών και να ανταποκρίνονται στην ηλικιακή ομάδα στόχου.
8.    Οι διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα  θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ελληνικές μεταφράσεις, τόσο των προς διδασκαλία κειμένων όσο και του λεξιλογίου, και να μη συνοδεύονται από γλωσσάρι.
(Επιτρέπεται να υπάρχουν στην ελληνική γλώσσα: εκφωνήσεις, επεξηγήσεις γραμματικής και πολιτισμικά στοιχεία καθώς και κείμενα για δραστηριότητες διαμεσολάβησης.)
9.    Οι λύσεις των ασκήσεων δεν πρέπει να περιέχονται στα βιβλία/τετράδια που απευθύνονται στο μαθητή, εξαιρουμένων μόνο των λύσεων για τις ασκήσεις / test αυτοαξιολόγησης.
10.    Η άρτια και λειτουργική εικονογράφηση είναι απαραίτητο κριτήριο επιλεξιμότητας των διδακτικών σειρών και των προαιρετικών βοηθημάτων.
11.    Δεν είναι επιλέξιμα διδακτικές σειρές και προαιρετικά βοηθήματα, τα οποία:
– θίγουν με αρνητικό τρόπο εθνικά θέματα της Ελλάδας,
– πραγματεύονται θέματα που προκαλούν το κοινό αίσθημα, (κοινωνικά, θρησκευτικά, ρατσιστικά κ.λπ.).
12.    Κακέκτυπο ή/και κατεστραμμένο διδακτικό υλικό (διδακτικές σειρές και προαιρετικά βοηθήματα) δεν είναι επιλέξιμο.

Β. ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ

1.    Τα βιβλία που υποβάλλονται σε κρίση δεν επιστρέφονται, ανεξάρτητα αν θα εγκριθούν ή όχι.
2.    Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς και εκδότες που έχουν έτοιμα βιβλία  μπορούν να  υποβάλουν στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. -Τμήμα Α - Γραφείο 1111, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, τηλ 210-3442238), έως την Τετάρτη 26 Μαΐου 2010,   τα βιβλία τους για έγκριση σε τρία (3) αντίτυπα, μαζί με σχετική αίτηση, αναγράφοντας αναλυτικά τον τίτλο του βιβλίου, την τάξη για την οποία προορίζονται και την τελική τιμή με την οποία κάθε βιβλίο θα πωλείται στους μαθητές, συμπεριλαμβανομένης και της σχετικής έκπτωσης για το Γενικό Λύκειο
3.    Για τις διδακτικές σειρές θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς και εκδότες να αναφέρουν χωριστά την τιμή κάθε επιμέρους στοιχείου του διδακτικού πακέτου (βιβλίο μαθητή, τετράδιο εργασιών,CD κ.λ.π).  
4.    Οι εκδοτικοί οίκοι των οποίων οι διδακτικές σειρές εγκρίνονται , παραχωρούν το δικαίωμα για εκτύπωση σε BRAILLE για τυφλούς και σε μεγέθυνση για αμβλύωπες, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
5.    Οι συγγραφείς και εκδότες των οποίων τα βιβλία έχουν ήδη εγκριθεί για το σχολ. έτος 2009-2010 πρέπει να υποβάλουν εκ νέου στο Υπουργείο Παιδείας τον πλήρη κατάλογο των σειρών τους και τα προς έγκριση αντίτυπα για το σχολ. έτος 2010-2011.
6.    Στον κατάλογο αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται:
α. Η σχετική χρονολογία έκδοσης και επανέκδοσης των διδακτικών σειρών που βρίσκονται ήδη στον εγκεκριμένο κατάλογο.
β. Η τελική τιμή πώλησης στους μαθητές για τη  σχολική χρονιά 2010-2011.
7.    Επισημαίνουμε την καθοριστική σημασία της τιμής πώλησης των βιβλίων (διδακτικών σειρών), που δεν πρέπει να υπερβαίνει το ύψος της περσινής προσφοράς για το Γενικό Λύκειο, προκειμένου να συμπεριληφθούν στους εγκεκριμένους πίνακες για το σχολικό έτος 2010-2011.
8.    Θα ισχύσουν και για το σχολ. έτος 2010-2011 τα εγκεκριμένα προαιρετικά βοηθήματα (βιβλία δεξιοτήτων, λεξικά, βιβλία γραμματικής, κλπ) Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας Γενικού Λυκείου  που αναφέρονται στους εγκεκριμένους καταλόγους 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 και 2009-2010, εκτός των βιβλίων δεξιοτήτων που έχουν εκδοθεί έως το έτος 2004.