DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Χωρίς εκπαιδευτικό Γερμανικής το νησί της Σκοπέλου - Επιστολή διαμαρτυρίας των γονέων & η απάντηση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ EΚΠ/ΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄- ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

 

 

 ΠΡΟΣ:

 

Πανελλήνια ‘Ενωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

info@pdv.org.gr

 

 ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Επιστολή»

Σχετ: Η υπ’αριθμ.πρωτ. 213079/Ε2/05-12-2017 επιστολή σας με τη συνημμένη σε αυτή επιστολή διαμαρτυρίας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Πεπαρήθειου Δημοτικού Σχολείου Σκοπέλου, του Γυμνασίου Σκοπέλου Καισάριος Δαπόντες, του Λυκείου Σκοπέλου, του ΕΠΑΛ Σκοπέλου και του Γυμνασίου Γλώσσας Σκοπέλου Μαγνησίας

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, αναφορικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, σας γνωρίζουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2017-18 η Υπηρεσία μας έχει προβεί στην πρόσληψη ενός (1) εκπαιδευτικού ΠΕ07 για τις ανάγκες της Β/θμιας Εκπ/σης στην περιοχή Β-Β΄ Μαγνησίας - Μειωμένου Ωραρίου, με την υπ’αριθμ.πρωτ. 211628/Ε2/4-12-2017 Υπουργική Απόφαση (Α.Δ.Α: 6ΡΕΛ4653ΠΣ-7Ψ4).

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών εξαρτάται από: α) τις λειτουργικές ανάγκες που δηλώνονται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, με ευθύνη των Περιφερειακών Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της αριθμ. 35557/Δ2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465 Β΄) Υ.Α. και στο άρθρο 7 παρ. 1, 2, 3, 4, 5 & 8 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, β) την έγκριση των απαιτούμενων, για κάθε έτος, πιστώσεων, και γ) τις αιτήσεις-δηλώσεις περιοχών των υποψηφίων.

Τέλος, θα πρέπει να μνημονευθεί ότι, η Υπηρεσία μας, σύμφωνα και με τις πιστώσεις που έχουν εγκριθεί, καταβάλλει τη μέγιστη προσπάθεια στο μέτρο του δυνατού, ούτως ώστε να μην παρουσιάζονται ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό και να εξασφαλίζεται η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, προβαίνοντας σε προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κατόπιν δήλωσης των λειτουργικών κενών από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, με ευθύνη των Περιφερειακών Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τα αρμόδια όργανα των οποίων είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση/ διάθεση του διδακτικού προσωπικού και ειδικότερα την τοποθέτησή του σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, και σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του συνόλου των υφιστάμενων σχετικών ελλείψεων αρμοδιότητάς τους, να αξιολογούν την αναγκαιότητα πλήρωσης του καθενός.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ

 

-------------------------------------------

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του Πεπαρήθειου Δημοτικού Σχολείου Σκοπέλου, του Γυμνασίου Σκοπέλου Καισάριος Δαπόντες, του Λυκείου Σκοπέλου, του ΕΠΑΛ Σκοπέλου και του Γυμνασίου Γλώσσας Σκοπέλου Μαγνησίας.

Π Ρ Ο Σ

· Την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής

Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

· Την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας

· Την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας

 

ΘΕΜΑ: Μη τοποθέτηση εκπαιδευτικού Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ 07, στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Νήσου Σκοπέλου Μαγνησίας.

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι

Είμαστε γονείς και κηδεμόνες μαθητών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Νήσου Σκοπέλου Μαγνησίας, που τα παιδιά μας, έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν ως δεύτερη ξένη γλώσσα τα Γερμανικά. Αιτία της παρούσης διαμαρτυρίας, αποτελεί η μη πρόσληψη του αντίστοιχου εκπαιδευτικού.

Συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια η πρόσληψη εκπαιδευτικού ΠΕ 07 καθυστερεί αναίτια και ενώ υπάρχει εκπαιδευτικός που διαμένει μόνιμα στο νησί, που δηλώνει αποκλειστικά ως επιλογή την Β΄ Μαγνησίας.

Η καθηγήτρια Μαντούκου Ευαγγελία του Παναγιώτη, κλήθηκε το έτος 2016-2017 από την Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Βόλου, να καλύψει το μειωμένο ωράριο των δεκατεσσάρων (14) ωρών

( 6 ώρες στο Γυμνάσιο Σκοπέλου, 4 ώρες στο Γυμνάσιο Γλώσσας Σκοπέλου και 4 ώρες στο Πεπαρήθειο Δημοτικό Σχολείο Σκοπέλου), μόλις στα τέλη Νοεμβρίου και πιο συγκεκριμένα στις 29.11.2016.

Η φετινή χρονιά, έως σήμερα 09.11.2017, βρίσκει την συγκεκριμένη θέση κενή, με αποτέλεσμα οι δέκα (10) μαθητές της Ε’ τάξης του Πεπαρήθειου Δημοτικού Σχολείου που είχαν δηλώσει την Γερμανική Γλώσσα, να διδάσκονται την Γαλλική, χωρίς να είναι η επιλογή τους.

Οι μαθητές των υπόλοιπων σχολείων, ακόμη περιμένουν την αναπλήρωση της θέσης, παρουσιάζοντας κενά στο πρόγραμμά τους, κάτι που παρακωλύει την ομαλή λειτουργία των ιδίων, καθώς και ολόκληρων των σχολικών μονάδων.

Επειδή θεωρούμε αναφαίρετο το δικαίωμα της εκπαίδευσης, όπως άλλωστε περιγράφεται στο Σύνταγμα της χώρας μας, και επειδή θέλουμε τα παιδιά μας να είναι ουσιαστικοί δέκτες της μάθησης και όχι τουρίστες και παρείσακτοι στο Σχολείο τους, λαμβάνοντας την αίσθηση απαξίωσης από αυτό, ζητούμε την ουσιαστική σας παρέμβαση και πίεση στους αντίστοιχους φορείς, ώστε να τοποθετηθεί εκπαιδευτικός ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας. Η σχολική χρονιά προχωρά, οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται προσπαθούν πάση θυσία να παρακάμψουν την Σκόπελο που θεωρείται ένας δύσκολος προορισμός, και η ελπίδα να παρουσιαστεί εκπαιδευτικός που θα μπορούσε να μας αναλάβει να είναι μηδαμινή. Ήδη έχουν χαθεί πολλές ώρες και δεν επιθυμούμε τα παιδιά μας να είναι όμηροι παραλείψεων ή άλλων πεποιθήσεων. Ξεκινήσαμε με την παρούσα επιστολή, με την ελπίδα πως θα συμβάλλετε με τον καλύτερο τρόπο στο σοβαρότατο αυτό θέμα. Σας δηλώνουμε πως είμαστε διατεθειμένοι αν δεν υπάρξει λύση, εν συνεχεία να καταφύγουμε στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για να αναζητήσουμε τις όποιες ευθύνες της Διεύθυνσης για την απαράδεκτη κατάσταση που εδώ και εβδομάδες βιώνουν τα παιδιά μας.

Σκόπελος, 09/11/2017

Μετά τιμής, οι αιτούντες γονείς  / κηδεμόνες δια του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 

ΔΑΦΝΗ ΧΛΙΒΕΡΟΥ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ