DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΓΓΦ ΕΚΠΑ: Προκήρυξη για την εισαγωγή 20 μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ με τίτλο: «ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

για την εισαγωγή 20 μεταπτυχιακών φοιτητών

στο ΠΜΣ «ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

 

Το  Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 είκοσι (20) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το σύμφωνα με τον Ν. 4485/17 επανιδρυθέν ΠΜΣ με τίτλο «Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία - Εφαρμογές» (ΦΕΚ 1748/17.05.2018).

Το ΠΜΣ «Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία - Εφαρμογές» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις εξής ειδικεύσεις:

1. Γερμανική Λογοτεχνία - Ελληνογερμανικές σχέσεις στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τις Τέχνες

2. Διεπαφές Γλωσσολογίας και Διδακτικής.

Όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ διεξάγονται στη γερμανική γλώσσα. Η φοίτηση στο πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο ετών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η εκπόνηση εργασιών είναι υποχρεωτική. Για τη συμμετοχή στο ΠΜΣ δεν απαιτείται καταβολή τελών φοίτησης.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Στο ΠΜΣ «Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία - Εφαρμογές» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών, του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και άλλων Τμημάτων ΑΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Κάτοχοι πτυχίων, που δεν προέρχονται από Τμήματα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της ημεδαπής και της αλλοδαπής ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων γερμανόφωνων χωρών, οφείλουν να έχουν πιστοποιημένη την άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας (Επίπεδο Γ2). (Βλ. την απόφαση του ΑΣΕΠ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 15.02.17, Παράρτημα β’, σελ. 124-130).

Οι αλλοδαποί, κάτοχοι ισότιμου πτυχίου αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σε συναφή γνωστικά αντικείμενα, οφείλουν να έχουν πιστοποιημένη καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας (Επίπεδο: Β2).

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους 20 φοιτητές, δέκα (10) για κάθε ειδίκευση

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι οι ισοβαθμούντες με τον τελευταίο εισακτέο φοιτητή.

 

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής (Παρακαλούμε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτηση και να την καταθέσετε εκτυπωμένη.)
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4. Αναλυτική βαθμολογία
 5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές σε σχετικό με την επιλεγείσα ειδίκευση επιστημονικό πεδίο, εφόσον υπάρχουν
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (σε σχετικό με την επιλεγείσα ειδίκευση επιστημονικό πεδίο), εφόσον υπάρχουν
 7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή φωτοτυπία διαβατηρίου)
 8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας γερμανικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ2 (ισχύει για τους πτυχιούχους που δεν προέρχονται από Τμήματα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, όπως ορίζεται από το άρθρο 3 του κανονισμού)
 9. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (ισχύει για τους αλλοδαπούς κατόχους ισότιμου πτυχίου αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως ορίζεται από το άρθρο 3 του κανονισμού).

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

Διαδικασία επιλογής

Την ευθύνη της επιλογής των φοιτητών του ΠΜΣ έχει η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων (γραπτών και προφορικής συνέντευξης). Τα κριτήρια τα οποία συνυπολογίζονται για την επιλογή (με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας) είναι τα ακόλουθα:

 • Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%
 • Μέσος όρος βαθμολογίας των σχετικών με την επιλεγείσα ειδίκευση μαθημάτων σε ποσοστό 5%
 • Επίδοση σε Διπλωματική εργασία (συναφούς προς την επιλεγείσα ειδίκευση γνωστικού αντικειμένου), όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών, σε ποσοστό 5%
 • Ερευνητική δραστηριότητα ή/και δημοσιεύσεις (σε σχετικό με την επιλεγείσα ειδίκευση επιστημονικό πεδίο) σε ποσοστό 10%
 • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 10%
 • Επίδοση στις εισαγωγικές εξετάσεις για το ΠΜΣ σε ποσοστό 50%

Σημειώνεται ότι τόσο οι γραπτές όσο και οι προφορικές εξετάσεις εισαγωγής διενεργούνται στη γερμανική γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις βλ. τον Κανονισμό του ΠΜΣ.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν τον Οκτώβριο του 2018 σε μέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν τον προσεχή Σεπτέμβριο στην ιστοσελίδα του Τμήματος/του ΠΜΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από από τη δημοσίευση της παρούσης έως και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 στη Γραμματεία του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Φιλοσοφική Σχολή, 3ος όροφος, γραφείο 307, Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα). Η κατάθεση μπορεί να γίνει δια ζώσης ή με συστημένη επιστολή.

 

EΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Για την εξεταστέα ύλη του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 πατήστε εδώ

 

Πληροφοριες – ΕπικοινωνΙα

Γραμματεία του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ

(Γραμματεία του ΠΜΣ: κα. Μαρία Τρουλλινού)

Φιλοσοφική Σχολή

3ος όροφος, γραφείο 307

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11.00-13.00

τηλ. 210-7277312, 210-7277307, 210-7277308 και 210-7277794

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγήτρια Αικατερίνη Μητραλέξη

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

Αν. Καθηγήτρια Π. Πετροπούλου

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ...