DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Προκήρυξη Ε.Ε.ΔΙ.Π Γερμανικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δημοσιεύτηκε στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» (ΦΕΚ, τεύχος Γ, 410/19-05-2010) η παρακάτω προκήρυξη για μία θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π., κλάδου Ι, ΠΕ κατηγορίας και Δ’ εισαγωγική βαθμίδα με ειδικότητα τη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Αριθμ. 166
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσεως Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) κλάδου Ι, ΠΕ κατηγορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/84 (ΦΕΚ31/20−3−84 τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 21 Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/16−7−82) όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 13 §2 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/14−3−00).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1, 2, 3, 4 και 5 του Π.Δ. 147/2009 (ΦΕΚ 189/29−9−2009).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και 2 του Π.Δ. 134/99 (ΦΕΚ 132/τ. Α/29−6−99).
5. Τις διατάξεις, του άρθρου 1 του Π.Δ. 118/2002 (99/1−5−2002).
6. Το αριθμ. πρωτ. Φ. 131.1/149243/Β2/2−12−2009 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ με θέμα «Κατανομή θέσεων μελών ΕΤΕΠ και
ΕΕΔΙΠ στα Πανεπιστήμια.
7. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/141/οικ 13738/26−5−2009.
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αρ. 91/30−11−2009 συνεδρίαση της με την οποία κατένειμε τις θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
9. Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου στην αρ. 248/06−11−2009 συνεδρίασή του.
10. Την αρ. 13595/20−11−2009 (ΦΕΚ 2475/18−12−2009) Πρυτανική Πράξη μεταφοράς κενών οργανικών θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π. από το Α.Ε.Ι. σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προκηρύσσουμε:
1. Μία (1) θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π., κλάδου Ι, ΠΕ κατηγορίας και Δ’ εισαγωγική βαθμίδα με ειδικότητα τη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
(Η θέση ανήκει στο Α.Ε.Ι).
Απαραίτητα προσόντα για την κατάληψη της παραπάνω θέσεως είναι:
α) Η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι σχετικού με το προς διδασκαλία αντικείμενο που αναγράφεται για τη θέση.
β) Η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος σχετικού με την ειδικότητα αυτή, η τριετής επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε σχετικό με την ειδικότητα του πεδίου ή τρεις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή μονογραφία σχετική με την ειδικότητα του ή συνδυασμός των παραπάνω.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν στην Διεύθυνση Διοικητικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (παράδοση οίκοι) στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού, Αργοναυτών και Φιλελλήνων 38221 Βόλος, τηλ. 2421074623, 2421074637, FAX 2421074523, αρμόδια Κοτσαμανίδου Δέσποινα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στο τύπο τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Αίτηση, στην οποία θα καθορίζεται η θέση και η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρεται να κριθεί ο υποψήφιος.
2) Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και τίτλων σπουδών (αν οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι μεταφρασμένοι από Προξενείο ή το Υπουργείο Εξωτερικών και αναγνωρισμένοι ως προς την ισοτιμία και την αντιστοιχία τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
3) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε τέσσερα (4) αντίτυπα, που θα περιέχει συνοπτική ανάλυση των προσόντων των ενδιαφερομένων, καθώς και τυχόν επιστημονικό ή συγγραφικό έργο ή δημοσιεύσεις. Στην τελευταία περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και τα σχετικά αντίτυπα ή φύλλα δημοσίευσης.
4) Κάθε πρόσθετο στοιχείο αποδεικτικό της εμπειρίας τους.
5) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
6) Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (θα κατατεθεί από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί). Επίσης θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού:
* Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την Ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
* Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.
* Πιστοποιητικό τύπου Α του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει καμία χρηματική υποχρέωση για αυτές ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο να αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.