DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πρόγραμμα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών έως τον Ιούνιο του 2019 για τους «τελευταίους» της επάρκειας (02.03.2018)

Πρόγραμμα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών έως τον Ιούνιο του 2019 για τους «τελευταίους» της επάρκειας (02.03.2018)

Έπειτα από προσπάθειες πολλών δεκαετιών, τις οποίες η ΠΕΚΑΓΕΠΕ - η επιστημονική ένωση των εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας - στήριξε δυναμικά, η ελληνική πολιτεία, με Υπουργική Απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστας Γαβρόγλου, κατοχυρώνει από τις 08 Φεβρουαρίου 2017 και πέρα το δικαίωμα των πολιτών που διαβιούν στην ελληνική επικράτεια στην παροχή ξενόγλωσσης εκπαίδευσης από τους μόνους αρμόδιους: τους πτυχιούχους των Τμημάτων της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή των Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.

Στις 02.03.2018 εκδόθηκε διευκρινιστική εγκύκλιος από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ κ. Γ. Αγγελόπουλο σχετικά με τα Προγράμματα Διδακτικής της 23ης Φεβρουαρίου 2018 (πατήστε εδώ)

Στις 23.02.2018 δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι εγκριτικές αποφάσεις των Προγραμμάτων Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών σε Ε.Κ.Π.Α. και ΑΠΘ. Το κόστος παρακολούθησης του προγράμματος Διδακτικής για την απόκτηση επάρκειας διδασκαλίας σε κέντρα Ξένων Γλωσσών για κάθε υποψήφιο ανέρχεται σε 450 ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται, αποκλειστικά και μόνο, σε όσους κατέθεσαν αίτηση για χορήγηση επάρκειας, από 26-03-2014 (ημερομηνία έκδοσης του ν. 4250/2014) έως και 8-2-2017 (ημερομηνία δημοσίευσης της 6117/13-1-2017 υπουργικής απόφασης), εφόσον α) έως και την 8-2-2017 ήταν κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου και β) πληρούσαν, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους, τις προϋποθέσεις, σχετικά με τη γνώση της ξένης γλώσσας σε επίπεδο άριστης γνώσης (Γ2/C2). Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος δεν εξασφαλίζει τη χορήγηση επάρκειας, εφόσον δεν πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις, του άρθρου 6 της 6117/13-1-2017 υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της αριθμ. 77728/Ν1/11-5-2017 Υπουργικής απόφασης. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει μόνο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 και 2018-2019. Μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, το πρόγραμμα δε θα παρέχεται πλέον. Για να διαβάσετε τις εγκριτικές αποφάσεις πατήστε εδώ

Στις 04.08.2017 δημοσιεύτηκε στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» ο νόμος 4485/2017 (Α΄ 114) με τον οποίο κατοχυρώνονται και νομοθετικά οι αλλαγές που επήλθαν στο καθεστώς χορήγησης επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας από την 26η Μαρτίου 2014 και εφεξής.

Στις 23.05.2017 δημοσιεύτηκε στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης της 08.02.2017.

04.08.2017 Η ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή και περιλαμβάνεται στο Νόμο 4485/2017 έχει ως εξής:

Άρθρο 90 (Νόμος 4485/2017)
2. α) Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
Σε περίπτωση που στις προϋποθέσεις περιλαμβάνεται η παρακολούθηση προγράμματος διδακτικής ξένης γλώσσας σε Α.Ε.Ι., με όμοια απόφαση καθορίζονται η διάρκεια, οι πιστωτικές μονάδες, οι δικαιούχοι συμμετοχής και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Για την οργάνωση των προγραμμάτων εκδίδεται απόφαση της Συγκλήτου, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα προσφερόμενα μαθήματα, οι πιστωτικές τους μονάδες και τυχόν τέλη παρακολούθησης, η οποία εγκρίνεται, ύστερα από γνώμη Ι.Ε.Π. με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
β) Οι εκδοθείσες, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπουργικές αποφάσεις δυνάμει της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4250/2014 διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 5 (Νόμος 4250/2014) Με κόκκινο η παράγραφος 3 που καταργήθηκε με το Νόμο 4485/2017
Απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε φροντιστήρια
1. Η φράση «μετά γνώμην του Εποπτικού Συμβουλίου Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως» της παρ. 4 του άρθρου 70 του α.ν. 2545/1940 «Περί ιδιωτικών σχολείων − φροντιστηρίων και οικοτροφείων» καταργείται.
2. Το παράβολο των πενήντα (50) ευρώ για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων για διδασκαλία ξένων γλωσσών καταργείται. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρχίζει η ισχύς της παρούσας παραγράφου και παύουν να ισχύουν όλες οι διοικητικές πράξεις που αφορούν στη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία του ανωτέρω Συμβουλίου, καθώς και εκείνες που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζονται τα κριτήρια για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

----------------------------------------------------------------

15.06.2017 Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται η έκδοση της υπ’ αριθ. 77728/11-5-2017 (ΦΕΚ Β΄1773/23-05-2017, διόρθωση σφάλματος στο Β΄1986/9-6-2017) Υπ. Απόφασης με θέμα: “Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 Υ.Α. “Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών” (ΦΕΚ Β΄324, διόρθωση σφάλματος στο Β΄562). Για οδηγίες/διευκρινίσεις σχετικά με την ως άνω Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ

---------------------------------------------------------------

23.05.2017 Τροποποίηση της αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ Β’ 324, διόρθωση σφάλματος στο Β’ 562)

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή των Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, μετά από αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας των πτυχίων τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία των γλωσσών αυτών σε κέντρα ξένων γλωσσών.

2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2

Κάτοχοι επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία άλλων γλωσσών

Οι πτυχιούχοι Τμημάτων ξένων γλωσσών και φιλολογιών, άλλων από αυτές του άρθρου 1, Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, μετά από αναγνώριση ισοτιμίας των πτυχίων τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον κατέχουν Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστον Β2) για την περίπτωση των μη Ελλήνων πολιτών, καθώς και οι πτυχιούχοι :

α. του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (κατεύθυνση ρωσικής γλώσσας και φιλολογίας) του ΕΚΠΑ, εφόσον έχουν συμπληρώσει 30 ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους,

β. του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, χωρίς αναγραφή κατεύθυνσης σε αυτό, εφόσον έχουν συμπληρώσει 30 ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους,

γ. του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, εφόσον έχουν συμπληρώσει 30 ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους,

δ. του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, εφόσον έχουν συμπληρώσει 30 ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους,

διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία των αντίστοιχων γλωσσών σε κέντρα ξένων γλωσσών.

3. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 3

Χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της αντίστοιχης ξένης γλώσσας σε πτυχιούχους του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του ΔΠΘ, του ΕΑΠ και του Ιονίου Πανεπιστημίου.

1. Χορηγείται επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία της αντίστοιχης ξένης γλώσσας μετά από επιτυχή παρακολούθηση Προγράμματος διδακτικής των ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS που διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής σε πτυχιούχους:

α. του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ,

β. του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ, με έτος εισαγωγής από 2013-2014 και εξής,

γ. του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου,

δ. του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

2. Το πρόγραμμα Διδακτικής των ξένων γλωσσών (δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή με τη μέθοδο του blended learning) οργανώνεται από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της ημεδαπής. Το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποβάλλονται για έγκριση στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της 6117/Α5/13-1-2017 (ΦΕΚ 324 Β’) Υπουργικής απόφασης, ήτοι από 8-2-2017 και κάθε έτος μέχρι 30/9 για ανανέωση της έγκρισης ή υποβολή νέου προγράμματος.

 

4. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 4 Δικαιολογητικά

1. Οι ενδιαφερόμενοι του άρθρου 2 υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία, ήτοι τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., την πράξη αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, το Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομάθειας, καθώς και βεβαίωση του Πανεπιστημίου ότι έχουν συμπληρώσει 30 ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους, όπου απαιτείται καθένα από αυτά.

2. Οι ενδιαφερόμενοι του άρθρου 3 υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία, ήτοι το Τμήμα Δ΄ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. αίτηση για χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την αλήθεια και την ακρίβεια των προσκομιζόμενων φωτοαντιγράφων,

β. φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,

γ. φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης του Προγράμματος διδακτικής της ξένης γλώσσας ίσου με 30 ECTS που διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 3,

δ. φωτοαντίγραφο πτυχίου.

 

5. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 5

Τρόπος υποβολής δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι του άρθρου 3 υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Δ΄ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), οι ίδιοι ή μέσω τρίτου που φέρει νόμιμη εξουσιοδότηση ή τα αποστέλλουν ταχυδρομικώς. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

6. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 6

Μεταβατικές ρυθμίσεις

1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν αίτηση για χορήγηση επάρκειας, από 26-03- 2014 (ημερομηνία έκδοσης του Ν. 4250/2014, ΦΕΚ Α’ 74/26-03-2014), έως και την 8-2- 2017, (ημερομηνία δημοσίευσης της 6117/13-1-2017 (ΦΕΚ 324 Β’) Υπουργικής Απόφασης), εφόσον α) έως και την 8-2-2017 ήταν κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου και β) πληρούσαν, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους, τις προϋποθέσεις, σχετικά με τη γνώση της ξένης γλώσσας σε επίπεδο άριστης γνώσης (Γ2/C2), λαμβάνουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς παρακολούθησης Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, που διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής και εφόσον κατέχουν Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστον Β2) για την περίπτωση των μη Ελλήνων πολιτών. Το ως άνω Πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στους ανωτέρω και θα λειτουργήσει μόνο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 και 2018-2019. Μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, το Πρόγραμμα δεν θα παρέχεται πλέον.

2. Η επάρκεια χορηγείται μετά την υποβολή στο Τμήμα Δ’ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, του πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης του ανωτέρω Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών και του Πιστοποιητικού/Βεβαίωσης Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστο Β2) για την περίπτωση των μη Ελλήνων πολιτών. Συνυποβάλλονται, εφόσον δεν υποβλήθηκαν με την αίτηση, φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, και τα δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1, ήτοι α. φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου, β. ο απαιτούμενος για την απόδειξη της άριστης γνώσης της ξένης γλώσσας τίτλος ή πιστοποιητικό γλωσσομάθειας χορηγηθέν από φορείς πιστοποιημένους και αναγνωρισμένους από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της γλώσσας σε άριστο επίπεδο. Ο τίτλος ή το Πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση εκ του πρωτοτύπου. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους της παραγράφου 1 αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου που φέρει νόμιμη εξουσιοδότηση ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο Τμήμα Δ΄ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.). Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

3. Το πρόγραμμα Διδακτικής των ξένων γλωσσών (δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή με τη μέθοδο του blended learning) οργανώνεται από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της ημεδαπής. Το πρόγραμμα σπουδών υποβάλλεται για έγκριση στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., εντός αποκλειστικής προθεσμίας μέχρι την 8η Ιουνίου 2017. Στην πρόταση του προγράμματος που υποβάλλεται θα πρέπει να γίνεται αναφορά στον τρόπο παροχής της διδασκαλίας (δια ζώσης, εξ αποστάσεως, μεικτή διδασκαλία), να καθορίζονται οι στόχοι αυτού, να γίνεται παρουσίαση του αντικειμένου διδασκαλίας (αριθμός και περιεχόμενο θεματικών ενοτήτων), να προσδιορίζονται οι μέθοδοι Διδασκαλίας, τα μαθησιακά αποτελέσματα, ο τρόπος αξιολόγησης, να καθορίζεται ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας και τέλος να γίνεται αναφορά στο κόστος των διδάκτρων.

7. Το άρθρο 7 καταργείται

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

----------------------------------------------------------------

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
(Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, τεύχος Β, Αρ. Φύλλου 324, 08-02-2017)
Άρθρο 1
Κάτοχοι επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας

1. Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή των Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, μετά από αναγνώριση των πτυχίων τους, διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία των γλωσσών αυτών σε κέντρα ξένων γλωσσών.
2. Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) με έτος εισαγωγής έως και 2012 - 2013 διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία της Ισπανικής γλώσσας.

Άρθρο 2
Κάτοχοι επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία άλλων γλωσσών

Οι πτυχιούχοι Τμημάτων ξένων γλωσσών και φιλολογιών, άλλων από αυτές του άρθρου 1, Πανεπιστημίων της αλλοδαπής διαθέτουν, μετά από αναγνώριση των πτυχίων τους, επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία των αντίστοιχων γλωσσών σε κέντρα ξένων γλωσσών, εφόσον κατέχουν Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστον Β2), για την περίπτωση των μη Ελλήνων πολιτών.

Άρθρο 3
Χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της αντίστοιχης ξένης γλώσσας σε πτυχιούχους του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του ΔΠΘ, του ΕΑΠ και του Ιονίου Πανεπιστημίου

1. Χορηγείται επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία της αντίστοιχης ξένης γλώσσας μετά από επιτυχή παρακολούθηση Προγράμματος διδακτικής των ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS που διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής σε πτυχιούχους:
α. του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (κατεύθυνση ρωσικής γλώσσας και φιλολογίας) του ΕΚΠΑ,
β. του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, χωρίς αναγραφή κατεύθυνσης σε αυτό,
γ. του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ,
δ. του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ,
ε. του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ,
στ. του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ, με έτος εισαγωγής από 2013-2014 και εξής,
ζ. του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου,
η. του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
2. Το πρόγραμμα Διδακτικής των ξένων γλωσσών (δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή με τη μέθοδο του blended learning) οργανώνεται από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της ημεδαπής. Το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποβάλλονται για έγκριση στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας και κάθε έτος μέχρι 30/9 για ανανέωση της έγκρισης.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά

1. Οι ενδιαφερόμενοι του άρθρου 2 υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία το Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομάθειας.
2. Οι ενδιαφερόμενοι του άρθρου 3 υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία τα κάτωθι δικαιολογητικά: α. αίτηση για χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την αλήθεια και την ακρίβεια των προσκομιζόμενων φωτοαντιγράφων,
β. φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,
γ. φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης του Προγράμματος διδακτικής της ξένης γλώσσας ίσου με 30 ECTS που διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής,
δ. φωτοαντίγραφο πτυχίου.

Άρθρο 5
Τρόπος υποβολής δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Γ' της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), οι ίδιοι ή μέσω τρίτου που φέρει νόμιμη εξουσιοδότηση ή τα αποστέλλουν ταχυδρομικώς. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

Άρθρο 6
Μεταβατικές ρυθμίσεις

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν καταθέσει αίτηση για χορήγηση επάρκειας, από 26-03-2014 (ημερομηνία έκδοσης του ν. 4250/2014, ΦΕΚ Α΄ 74/2603-2014) έως και τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και πληρούν τις προϋποθέσεις, σχετικά με τη γνώση της ξένης γλώσσας και απόδειξης αυτής σε επίπεδο Γ2(C2), λαμβάνουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς παρακολούθησης Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, που διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής. Η επάρκεια χορηγείται με την υποβολή του πιστοποιητικού του άρθρου 4 περ. γ.

Άρθρο 7
Τελικές ρυθμίσεις

Όπου στην παρούσα γίνεται λόγος για αναγνώριση πτυχίου εννοείται η αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Δεν απαιτείται η αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ του πτυχίου που αποκτήθηκε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

ΦΕΚ Β΄324/08-02-2017

ΦΕΚ Β΄562/23-02-2017

ΦΕΚ Β΄1773/23-05-2017