DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Νέα Υπουργική Απόφαση για την Τράπεζα Θεμάτων της Α Λυκείου

09.05.2014 Ρυθμίσεις για τη διαδικασία εφαρμογής της Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ) περιλαμβάνει νέα Υπουργική Απόφαση. Για τις προαγωγικές εξετάσεις της Α´ Λυκείου στην «Ξένη Γλώσσα» της Α´ Λυκείου προβλέπεται ότι:
«Την ημέρα των εξετάσεων κατά συγκεκριμένο μάθημα και λύκειο, ο Διευθυντής και ο οικείος ή οι οικείοι διδάσκοντες με τη χρήση των κωδικών που διαθέτει το σχολείο για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα myschool, θα κληρώνουν (δύο ώρες προ της ενάρξεως της εξέτασης για όλα τα άλλα μαθήματα και τρεις ώρες για τα μαθήματα των Ξένων Γλωσσών, της Ελληνικής Γλώσσας, της Λογοτεχνίας και των Αρχαίων Ελληνικών) με απόλυτη τυχαιότητα, το 50% των θεμάτων που θα εξετασθούν οι μαθητές στην εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος που θα ακολουθήσει. Λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα τελευταία αυτά μαθήματα να εξετάζονται τη δεύτερη πρωινή βάρδια για τα σχολεία που λειτουργούν πρωί.

Εξαιρετικά και μόνο για το διδακτικό έτος 2013-2014, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι θέμα ή θέματα που κληρώθηκαν δεν είχαν διδαχθεί στο συγκεκριμένο σχολείο για απόλυτα αιτιολογημένους λόγους, είναι δυνατή και δεύτερη κλήρωση θεμάτων (με εξαίρεση τα μαθήματα των Ξένων Γλωσσών, της Ελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας)»

29.04.2014 Οι εκπαιδευτικοί των οποίων θέμα ή θέματα θα εγκριθούν από την Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή για να ενταχθούν στην Τράπεζα Θεμάτων, θα λάβουν ηλεκτρονικά (και μόνο) Βεβαίωση ότι θέμα ή θέματά τους θα ενταχθούν στην Τράπεζα Θεμάτων. Για να υποβάλλετε θέματα για τη συγκρότηση της Τράπεζας Θεμάτων μεταβείτε στη ιστοσελίδα http://meleagros.iep.edu.gr/


09.04.2014
Ανακοινώθηκαν από το Ι.Ε.Π οι προδιαγραφές διαμόρφωσης θεμάτων για το μάθημα Ξένες γλώσσες στην Α´ Λυκείου, στο οποίο τα μισά θέματα εξετάζονται από Τράπεζα Θεμάτων. Στο Παράρτημα του εγγράφου οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να παραγάγουν δοκιμασίες και να τις υποβάλουν προς κρίση για την Τ.Θ., θα βρούν τη σχετική φόρμα. Με βάση την ύλη που περιλαμβάνεται στα εγκεκριμένα εγχειρίδια τα θέματα ελέγχουν επίπεδο γλωσσομάθειας από Α1- έως Α1+ στη Γερμανική Γλώσσα


Ξένες Γλώσσες

Στις προαγωγικές εξετάσεις ο τρόπος εξέτασης των ξένων γλωσσών περιλαμβάνει θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας. Τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται ως εξής:

Θέμα 1. Κατανόηση γραπτού λόγου
Δίδεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο (α) 180-350 λέξεων για τα Αγγλικά και (β) 150-180 λέξεων για τα Γαλλικά και Γερμανικά, το οποίο συνοδεύεται από μία δοκιμασία με δέκα (10) ερωτήματα που αποσκοπούν στον έλεγχο σφαιρικής κατανόησης ή/και (β) κατανόησης επιμέρους μηνυμάτων/πληροφοριών του κειμένου (σύνολο 30 %).

Θέμα 2α. Λεξικογραμματική
Δίνεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο λεξιλογικής ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα για την Αγγλική και 5 για την Γαλλική και τη Γερμανική. Πρόκειται για ερωτήματα συμπλήρωσης (σύνολο 20 %).

Θέμα 2β. Λεξικογραμματική
Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο γραμματικής ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα για την Αγγλική και 5 για την Γαλλική και τη Γερμανική. Πρόκειται για ερωτήματα επιλογής (σύνολο 20%).

Θέμα 3. Παραγωγή γραπτού λόγου
Οι μαθητές καλούνται να γράψουν ένα κείμενο, έκτασης 120-150 λέξεων στην Αγγλική και 80-120 λέξεων στη Γαλλική και Γερμανική, σύμφωνα με πληροφορίες, παροτρύνσεις, ή/και οδηγίες που παρέχονται στην ξένη γλώσσα και οι οποίες ορίζουν με σαφήνεια το συγκειμενικό πλαίσιο της παραγωγής του (δηλαδή ποιος γράφει σε ποιον και για ποιον σκοπό) (σύνολο 30%).

Τα θέματα ορίζονται κατά 50% με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων και κατά 50% από τον διδάσκοντα. Συγκεκριμένα: το θέμα 1 και το θέμα 2α ορίζονται από τον εκπαιδευτικό της τάξης. Το θέμα 2β και το θέμα 3 ορίζονται από την τράπεζα θεμάτων.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (I.Ε.Π)
 
προσκαλεί
 
τα φυσικά πρόσωπα, έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι Εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, Σχολικοί Σύμβουλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μέλη ΔΕΠ ή ΕΙΔΙΠ/ΕΕΠ σε Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. καθώς και στελέχη του ΙΕΠ (Σύμβουλοι, Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί) να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ‘ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΑΛ)» προκειμένου να συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών που θα συγκροτηθούν για κάθε εξεταζόμενο μάθημα για την παροχή έργου αξιολόγησης των θεμάτων που θα συμπεριλαμβάνονται στην ΤΘΕΔΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και τις ανάγκες της ανωτέρω Πράξης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 28 Μαρτίου 2014, ώρα 24:00

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γερμανικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2013-2014

8-4-2014: Επιστολή ΟΛΜΕ σε γονείς και μαθητές/τριες: Όχι στις Προαγωγικές Εξετάσεις της Α ́Λυκείου και την Τράπεζα Θεμάτων

9-4-2014 Προδιαγραφές διαμόρφωσης θεμάτων για το μάθημα Ξένες γλώσσες

18-02-2014 Επιστημονικές ενώσεις Γερμανικής – Γαλλικής: Τράπεζα Θεμάτων στην εξέταση του μαθήματος Ξένης Γλώσσας: Αίτημα για επείγουσα συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π.

12-04-2014 Πρόσκληση υποβολής θεμάτων στην Τ. Θ.

Σ. Παπαδημητρίου: Προαγωγικές εξετάσεις Α Λυκείου – Τράπεζα θεμάτων

Υπουργική Απόφαση: Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (09.05.2014)