DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

ΚΠγ: Άμεση πρόσληψη, με σύμβαση έργου, συνεργατών για την επιστημονική, διοικητική και τεχνική υποστήριξη


ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ


Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Αρ.πρ. 25255/2014

Αθήνα, 8 Απριλίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τις ανάγκες του έργου του ΕΚΠΑ με τον ανωτέρω τίτλο, το οποίο υλοποιείται μέσω του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», εντάσσεται σε τρεις άξονες προτεραιότητας*, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους και το οποίο έχει προϋπολογισμό 4.293.000€, ζητείται για άμεση πρόσληψη, με σύμβαση έργου, συνεργάτες για την επιστημονική, διοικητική και τεχνική υποστήριξη όλων των υποέργων.

Επιστημονική υπεύθυνη του έργου είναι η Καθηγήτρια του Αγγλικού Τμήματος και Φιλολογίας κ. Β. Δενδρινού.

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται βάσει της Κ.Υ.Α 679 /1996 (ΦΕΚ Β’ 826), όπως ισχύει σήμερα, και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ Β’ 1967 /5.10.07).

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν σύντομη περιγραφή του έργου (βλ. Παράρτημα 1), να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε ειδικότητα όπως περιγράφονται παρακάτω, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας Πρόταση (βλ. Παράρτημα 2) μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (βλ. Παράρτημα 3), στο οποίο θα επισυνάπτονται  απλά αντίγραφα πτυχίων, δικαιολογητικών, βεβαιώσεων, συστατικών επιστολών και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο κατά την κρίση των υποψήφιων προς απόδειξη των προσόντων τους, την οποία καταθέτουν ή αποστέλλουν ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Κτίριο Τ.Υ.Π.Α./Ε.Λ.Κ.Ε.

Πανεπιστημιούπολη, 2ος όροφος Πρωτόκολλο

Υπόψη κ. Γ. Καββαδία

µε την ένδειξη «25255/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΞΗ 1: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Τετάρτη 07 Μαϊου 2014 (07.05.2014), ώρα 13:30.

Η επιλογή θα γίνει για τις ανάγκες των υποέργων όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα 1 του παρόντος, αλλά θα υπάρξει και η ανάγκη αξιοποίησης των συνεργατών οριζόντια στα υποέργα.

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα εξαρτηθεί, κατά περίπτωση, από τις ανάγκες του έργου. Σε περίπτωση παράτασης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί σε ανανέωση της σύμβασης η οποία σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι μεγαλύτερη της  συνολικής διάρκειας του εκάστοτε έργου. Η αμοιβή συμπεριλαμβανομένων  όλων των νόμιμων κρατήσεων θα εξαρτηθεί από το είδος του αντικειμένου που θα ανατεθεί και την εμπειρία των υποψηφίων.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1.      Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται/επιλέγονται εκείνη/εκείνες που κρίνεται πιο κατάλληλη/-ες. Στη συνέχεια, συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντα/-ες στο πλαίσιο της ελευθερίας των συμβάσεων.

2.      Αντικατάσταση της πρότασης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

3.       Σημειωτέον ότι εάν οι τίτλοι σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (προπτυχιακοί ή/και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τους τίτλους τους (απλό αντίγραφο της νομίμως επικυρωμένης μετάφρασης).

4.       Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την παροχή έργου δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία. Τυχόν επιλογή ενδιαφερόμενου - αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης για σύναψη σύμβασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν εγγράφως κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου α) με την μεγαλύτερη εμπειρία.

5.      Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της πρόσκλησης, δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται.

6.       Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προχωρήσει σε αντικατάσταση του επιλεχθέντος με άλλον ενδιαφερόμενο στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον συνταγμένο πίνακα κατάταξης.

7.      Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α. δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, αποκλειόμενης εκ των προτέρων οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

8.      Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων του Ειδικό Λογαριασμός Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α..

9.      Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’).

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

Σημείωση: Γλώσσες στόχου: Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά

1.            Ειδικότητα:

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πλήθος συνεργατών:

Μέχρι 30 άτομα

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου:

Ενασχόληση με αξιολόγηση θεμάτων εξέτασης καθώς επίσης και συγγραφή ή/και διαμόρφωση θεμάτων. Εκπόνηση ερευνών σχετικών με τις εξετάσεις και συγγραφή σχετικών επιστημονικών κειμένων.

Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου:

Η διάρκεια είναι έως 8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη της ανωτέρω πράξης και με ενδεχόμενη παράταση της)

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου:

Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω πράξης.

Προτεινόμενη αμοιβή:

Η μηνιαία μικτή αποζημίωση είναι έως 1.700 €, η οποία μπορεί να καταβληθεί είτε συνολικά / είτε και τμηματικά. Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα:

·         Πτυχίο από Τμήμα της Γλώσσας-στόχου και Φιλολογίας (Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά)

·         ΜΔΕ ή Διδακτορικό στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία με έμφαση στη διδασκαλία ή/και αξιολόγηση της γνώσης της γλώσσας - στόχου (Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά)

·         Πιστοποίηση γνώσης της γλώσσας στόχου Γ2

Επιθυμητά προσόντα:

·         Εμπειρία ως εξετάστρια/τής σε σύστημα εξετάσεων (και ειδικά του ΚΠΓ)

·         Εμπειρία ως βαθμολογήτρια/τής γραπτών σε σύστημα εξετάσεων (και ειδικά του ΚΠΓ)

·         Εμπειρία ως θεματοδότρια/της γραπτών σε σύστημα εξετάσεων (και ειδικά του ΚΠΓ)

·         Επαγγελματική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα της ειδικότητας τους

Τόπος απασχόλησης:

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ/ Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ/ Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ

 

Ειδικότητα:

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πλήθος συνεργατών:

Ένα (1) άτομο

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου:

Ενασχόληση με αξιολόγηση θεμάτων εξέτασης καθώς επίσης και συγγραφή ή/και διαμόρφωση θεμάτων. Εκπόνηση ερευνών σχετικών με τις εξετάσεις και συγγραφή σχετικών επιστημονικών κειμένων.

Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου:

Η διάρκεια είναι έως 8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη της ανωτέρω πράξης και με ενδεχόμενη παράταση της)

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου:

Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω πράξης.

Προτεινόμενη αμοιβή:

Η μηνιαία μικτή αποζημίωση είναι έως 1.700 €, η οποία μπορεί να καταβληθεί είτε συνολικά / είτε και τμηματικά. Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα:

·         Πτυχίο από Τμήμα Τουρκικών Σπουδών της ημεδαπής

·         Πιστοποίηση γνώσης της τουρκικής γλώσσας Γ1

Επιθυμητά προσόντα:

·         ΜΔΕ στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία με έμφαση στη διδασκαλία ή/και αξιολόγηση της γνώσης της τουρκικής γλώσσας

·         Εμπειρία ως εξετάστρια/τής σε σύστημα εξετάσεων (και ειδικά του ΚΠΓ)

·         Εμπειρία ως βαθμολογήτρια/τής γραπτών σε σύστημα εξετάσεων (και ειδικά του ΚΠΓ)

·         Εμπειρία ως θεματοδότρια/της γραπτών σε σύστημα εξετάσεων (και ειδικά του ΚΠΓ)

·         Επαγγελματική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα της ειδικότητας τους

Τόπος απασχόλησης:

Τμήμα Τουρκικών και Ασιατικών Σπουδών ΕΚΠΑ

 

2.            Ειδικότητα:

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΙ

Πλήθος συνεργατών:

Μέχρι 5 άτομα

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου:

Γλωσσολογική ανάλυση διαφόρων τύπων κειμενικών ειδών. Ανάλυση σωμάτων κειμένων με ειδικό λογισμικό. Συγγραφή και επιμέλεια επιστημονικών γλωσσολογικών κειμένων.

Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου:

Η διάρκεια είναι έως 8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη της ανωτέρω πράξης και με ενδεχόμενη παράταση της)

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου:

Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω πράξης.

Προτεινόμενη αμοιβή:

Η μηνιαία μικτή αποζημίωση είναι έως 1.700 €, η οποία μπορεί να καταβληθεί είτε συνολικά / είτε και τμηματικά. Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα:

·       Πτυχίο από Τμήμα Φιλολογίας

·       ΜΔΕ ή Διδακτορικό στην Γλωσσολογία ή την Υπολογιστική Γλωσσολογία

·       Πιστοποίηση γνώσης της γλώσσας στόχου Γ2

Επιθυμητά προσόντα:

·       Εμπειρία επιμέλειας επιστημονικών ή/και εκπαιδευτικών κειμένων

·       Εμπειρία σε συγκρότηση σωμάτων κειμένων

·       Εμπειρία γλωσσικής ανάλυσης σωμάτων κειμένων (corpora)

·       Εμπειρία επιμέλειας επιστημονικών κειμένων

·       Επαγγελματική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα της ειδικότητάς τους

Τόπος απασχόλησης:

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ / Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ

 

3.            Ειδικότητα:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Πλήθος συνεργατών:

Μέχρι 30 άτομα

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου:

Επιμορφωτές και πολλαπλασιαστές, αξιολογητές θεμάτων εξέτασης και παρατηρητές για την αξιολόγηση της διενέργειας εξετάσεων.

Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου:

Η διάρκεια είναι έως 8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη της ανωτέρω πράξης και με ενδεχόμενη παράταση της)

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου:

Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω πράξης.

Προτεινόμενη αμοιβή:

Η μηνιαία μικτή αποζημίωση είναι έως 800 €, η οποία μπορεί να καταβληθεί είτε συνολικά / είτε και τμηματικά.

Απαραίτητα προσόντα:

·       Πτυχίο από Τμήμα της Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας (της γλώσσας-στόχου)

·       ΜΔΕ ή Διδακτορικό στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία με έμφαση στη διδασκαλία ή/και αξιολόγηση της γνώσης της γλώσσας-στόχου

·       Πιστοποίηση γνώσης της γλώσσας στόχου Γ2

Επιθυμητά προσόντα:

·       Εμπειρία ως εξετάστρια/τής σε σύστημα εξετάσεων (και ειδικά του ΚΠΓ)

·       Εμπειρία ως βαθμολογήτρια/τής γραπτών σε σύστημα εξετάσεων (και ειδικά του ΚΠΓ)

·       Εμπειρία ως θεματοδότρια/της γραπτών σε σύστημα εξετάσεων (και ειδικά του ΚΠΓ)

·       Επαγγελματική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα εκπαίδευσης

Τόπος απασχόλησης:

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ

 

4.            Ειδικότητα:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΙ

Πλήθος συνεργατών:

Μέχρι 5 άτομα

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου:

·       Ανάπτυξη και συντήρηση στατικών και δυναμικών ιστοσελίδων και εφαρμογών σε πλατφόρμες CMS όπως Drupal, Joomla, Wordpress, Typo3

·       Δημιουργία modules, plugins και templates για αυτές τις πλατφόρμες

·       Ενασχόληση με server για βασικές ρυθμίσεις που αφορούν την παραμετροποίηση και συντήρηση των ιστοσελίδων

·       Ανάπτυξη, παραμετροποίηση και συντήρηση βάσεων δεδομένων

·       Παραγωγή/επεξεργασία/σύνθεση ψηφιακών εικόνων, ήχου και βίντεο.

·       Διαχείριση συστημάτων (Windows Server 2003/2008/2012, Centos 5.x/6.x, Ubuntu)  -  Εγκατάσταση , αναβάθμιση, συντήρηση συστημάτων

·       Εγκατάσταση πακέτων λογισμικού και ρύθμιση υπηρεσιών για εξυπηρέτηση εφαρμογών ιστού [FTP Server, SSH, Web Server, Application Server, VPN]

·       Βελτιστοποίηση απόδοσης και αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου, συστημάτων, υπηρεσιών

·       Σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικής αντιγράφων ασφαλείας και διαδικασίας ανάκτησης δεδομένων

·       Υλοποίηση διαδικασιών συντήρησης συστήματος με προγραμματισμό κελύφους (Bash Programming/Scripting)

·       Διαχείριση και υποστήριξη δικτύου Windows/Linux υπολογιστών

·       Ανάπτυξη (custom) εφαρμογών με τεχνολογίες Ιστού

·       Εμπειρία σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικών εξετάσεων – ανάλυση απαιτήσεων, θέματα ασφάλειας [τεχνολογίες κρυπτογραφίας] 

Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου:

Η διάρκεια είναι έως 8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη της ανωτέρω πράξης και με ενδεχόμενη παράταση της)

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου:

Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω πράξης.

Προτεινόμενη αμοιβή:

Η μηνιαία μικτή αποζημίωση είναι έως 1.700 €, η οποία μπορεί να καταβληθεί είτε συνολικά / είτε και τμηματικά. Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα:

·       Πτυχίο Ψηφιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

·       Πιστοποίηση γνώσης της γλώσσας στόχου Β2

Επιθυμητά προσόντα:

·       ΜΔΕ ή Διδακτορικό στην Πληροφορική

·       Επαγγελματική εμπειρία σε ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς

·       Επαγγελματική εμπειρία σε ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων και ιστοσελίδων

·       Επαγγελματική εμπειρία σε ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων και ιστοσελίδων

·       Επαγγελματική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα εκπαίδευσης

Τόπος απασχόλησης:

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ

 

5.            Ειδικότητα:

ΕΙΔΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (E-LEARNING)

Πλήθος συνεργατών:

Μέχρι 5 άτομα

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου:

·       Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακού υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και επιμόρφωση με εξειδικευμένα εργαλεία (τύπου Articulate Storyline, Articulate Studio, Adobe Captvitate, iSpring), στα τεχνολογικά μοντέλα, πρότυπα και τις προδιαγραφές της ηλεκτρονική μάθησης (SCORM, TinCanAPI), στη χρήση πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης και εκπαιδευτικού σχεδιασμού, στις προδιαγραφές ανάπτυξης διαδικτυακής πλατφόρμας κοινοτήτων πρακτικής και κοινοτήτων μάθησης, στην επεξεργασία  οπτικο-ακουστικού υλικού και την παραγωγή πολυμεσικού εκπαιδευτικού περιεχομένου π.χ. (Adobe Media Encoder, Adobe Audition, Camtasia, SonyVegasPro), στη δημιουργία διαδραστικών ασκήσεων, παρουσιάσεων και διαδικτυακών ερωτηματολογίων, στη δημιουργία ψηφιακών οδηγών μελέτης και επεξηγηματικών βίντεο (tutorials) για ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές

·       Σχεδιασμός, παραγωγή και διατήρηση εκπαιδευτικού πολυμεσικού υλικού για εκπαιδευτικούς και μαθητές με την χρήση διάφορων σχεδιαστικών προγραμμάτων

·       Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικών μαθημάτων (e-courses) για εξ-αποστάσεως εκπαίδευση καθώς και υποστηρικτικό υλικό.

·       Προσαρμογή πολυμεσικού υλικού με επιλογή κατάλληλων εκπαιδευτικών πόρων, συγγραφή/δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων, storyboarding και σχεδιασμό εργαλείων αξιολόγησης επίδοσης

·       Παραγωγή και επεξεργασία κινουμένων σχεδίων (2Δ & 3Δ: Flash, Realulsion Iclone, Muvizu).

Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου:

Η διάρκεια είναι έως 8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη της ανωτέρω πράξης και με ενδεχόμενη παράταση της)

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου:

Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω πράξης.

Προτεινόμενη αμοιβή:

Η μηνιαία μικτή αποζημίωση είναι έως 1.700 €, η οποία μπορεί να καταβληθεί είτε συνολικά / είτε και τμηματικά. Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα:

·       Πτυχίο από Τμήμα Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Τμήμα Φιλολογίας ή Παιδαγωγικό Τμήμα (ΦΠΨ)

·       ΜΔΕ ή Διδακτορικό σε Ηλεκτρονική ή Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

·       Πιστοποίηση γνώσης της γλώσσας στόχου Γ2

Επιθυμητά προσόντα:

·       Εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού (για ξενόγλωσση εκπαίδευση) με τεχνικές ηλεκτρονικής μάθησης

·       Εμπειρία στην ανάπτυξη επιμορφωτικού υλικού με τεχνικές ηλεκτρονικής μάθησης

·       Εμπειρία με εκπαιδευτικές πλατφόρμες ανοικτής μάθησης

·       Επαγγελματική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα της ειδικότητας

Τόπος απασχόλησης:

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ

 

6.            Ειδικότητα:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ

Πλήθος συνεργατών:

Ένα (1) άτομο

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου:

Ανάλυση δεδομένων που συγκεντρώνονται με βάση τα ερευνητικά εργαλεία των υποέργων και item analysis των αποτελεσμάτων εξετάσεων.

Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου:

Η διάρκεια είναι έως 8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη της ανωτέρω πράξης και με ενδεχόμενη παράταση της)

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου:

Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω πράξης.

Προτεινόμενη αμοιβή:

Η μηνιαία μικτή αποζημίωση είναι έως 1.700 €, η οποία μπορεί να καταβληθεί είτε συνολικά / είτε και τμηματικά. Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα:

·       Πτυχίο από Τμήμα Θετικών Επιστημών ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

·       ΜΔΕ σε στατιστική

·       Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας Γ2

Επιθυμητά προσόντα:

·        Διδακτορικό σε στατιστική

·       Επαγγελματική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα για την εκπαίδευση

·       Γνώση προγραμμάτων ανάλυσης δεδομένων αξιολόγησης τεστ (item analysis)

Τόπος απασχόλησης:

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ

 

7.            Ειδικότητα:

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

Πλήθος συνεργατών:

Ένα (1) άτομο

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου:

Παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των υποέργων του ΕΚΠΑ και συντήρηση και ενημέρωση συστήματος παρακολούθησης.

Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου:

Η διάρκεια είναι έως 8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη της ανωτέρω πράξης και με ενδεχόμενη παράταση της)

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου:

Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω πράξης.

Προτεινόμενη αμοιβή:

Η μηνιαία μικτή αποζημίωση είναι έως 1.700 €, η οποία μπορεί να καταβληθεί είτε συνολικά / είτε και τμηματικά. Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα:

·       Πτυχίο στα Οικονομικά της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

·       Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Οικονομικά της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

·       Εργασιακή εμπειρία σε θέματα διοίκησης μεγάλων έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ.

·       Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

·       Εργασιακή εμπειρία στην παρακολούθηση οικονομικής πορείας μεγάλων έργων

·       Εργασιακή εμπειρία σε θέματα επιλεξιμότητας και νομιμότητας έργων ΕΣΠΑ

Τόπος απασχόλησης:

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ

 

8.            Ειδικότητα:

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ / ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΙ-ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΙ

Πλήθος συνεργατών:

Τέσσερα (4) άτομα

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου:

Να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της οπτικής επικοινωνίας:

·       Website interface, components online εφαρμογών, όπως επίσης και σχεδιασμό λογοτύπων, έντυπου υλικού, αφίσες, υλικό συνεδρίων, βιβλία.

·       Γραφιστική επιμέλεια και δημιουργία εντύπου και ψηφιακού υλικού  (DTP), με τη χρήση προγραμμάτων όπως Photoshop, Illustrator, In design, Premier, After Effects, Corel Draw, Autodesk Maya, Flash, Audition

·       Δημιουργία οπτικής ταυτότητας, υλικού προβολής και προώθησης

·       Εικονογράφηση

·       Σχεδιασμός δισδιάστατων και τρισδιάστατων κινούμενων γραφικών (animation)

·       Σχεδιασμός χαρακτήρων (character design)

·       Επεξεργασία εικόνας και βίντεο

·       Δημιουργία story board

Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου:

Η διάρκεια είναι έως 8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη της ανωτέρω πράξης και με ενδεχόμενη παράταση της)

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου:

Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω πράξης.

Προτεινόμενη αμοιβή:

Η μηνιαία μικτή αποζημίωση είναι έως 1.700 €, η οποία μπορεί να καταβληθεί είτε συνολικά / είτε και τμηματικά. Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα:

·       Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σε γραφικές τέχνες  

·       Επαγγελματική εμπειρία σε εικονογράφηση εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού

·       Επαγγελματική εμπειρία σε διαδραστικό σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού (interactive design)

Επιθυμητά προσόντα:

·       ΜΔΕ σε γραφιστικές τέχνες ή εικονογράφηση 

·       Επαγγελματική εμπειρία σε σχεδιασμό ιστοσελίδων

·       Πιστοποίηση γνώσης της γλώσσας στόχου Γ1

·       Κατά την συνέντευξη θα εξεταστεί το επαγγελματικό ντοσιέ του υποψήφιου

Τόπος απασχόλησης:

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ

 

9.            Ειδικότητα:

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Πλήθος συνεργατών:

Ένα (1) άτομο

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου:

Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, περιφερειακών συστημάτων και προγραμμάτων λογισμικού της Ομάδας Έργου.

Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου:

Η διάρκεια είναι έως 8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη της ανωτέρω πράξης και με ενδεχόμενη παράταση της)

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου:

Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω πράξης.

Προτεινόμενη αμοιβή:

Η μηνιαία μικτή αποζημίωση είναι έως 1.700 €, η οποία μπορεί να καταβληθεί είτε συνολικά / είτε και τμηματικά. Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα:

·       Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου με ειδίκευση στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

·       Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

·       Επαγγελματική εμπειρία σε εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων Η/Υ

·       Επαγγελματική εμπειρία στην εγκατάσταση και υποστήριξη ολοκληρωμένων συστημάτων μηχανοργάνωσης

Τόπος απασχόλησης:

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ

 

10.        Ειδικότητα:

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

Πλήθος συνεργατών:

Τρία (3) άτομα

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου:

Βιντεοσκοπήσεις εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, συνεντεύξεων με εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Ηχογράφηση, επιμέλεια και επένδυση εκπαιδευτικού υλικού για τα ηχητικά αρχεία που συνοδεύουν θέματα εξετάσεων και σχολικά εγχειρίδια.

Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου:

Η διάρκεια είναι έως 8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη της ανωτέρω πράξης και με ενδεχόμενη παράταση της)

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου:

Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω πράξης.

Προτεινόμενη αμοιβή:

Η μηνιαία μικτή αποζημίωση είναι έως 1.700 €, η οποία μπορεί να καταβληθεί είτε συνολικά / είτε και τμηματικά. Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα:

·       Πτυχίο σκηνοθεσίας ή ηχοληψίας σχολής ημεδαπής ή της αλλοδαπής

Επιθυμητά προσόντα:

·       Εργασιακή εμπειρία σε βιντεοσκοπήσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου

·       Εργασιακή εμπειρία σε ηχογραφήσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου

Τόπος απασχόλησης:

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ

 

11.        Ειδικότητα:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Πλήθος συνεργατών:

Δύο (2) άτομα

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου:

Γραμματειακή υποστήριξη των υποέργων του έργου.

Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου:

Η διάρκεια είναι έως 8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη της ανωτέρω πράξης και με ενδεχόμενη παράταση της)

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου:

Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω πράξης.

Προτεινόμενη αμοιβή:

Η μηνιαία μικτή αποζημίωση είναι έως 1.500 €, η οποία μπορεί να καταβληθεί είτε συνολικά / είτε και τμηματικά. Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα:

·       Απολυτήριο Λυκείου

·       Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

·       Επαγγελματική εμπειρία γραμματειακών θέσεων με χρήση Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

·       Τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης

·       Επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση γραφείου

Τόπος απασχόλησης:

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης σε δυο φάσεις.  Σε πρώτη φάση, οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν ένα ή περισσότερα απαραίτητα προσόντα απορρίπτονται. Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, καλούνται σε συνέντευξη όπου αξιολογείται η προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου.

 Σε δεύτερη φάση, με την ολοκλήρωσή των συνεντεύξεων, η επιτροπή θα βαθμολογήσει τις προτάσεις ως προς τα τυπικά και τα επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων όπως αυτά αναγράφονται πιο πάνω ανά ειδικότητα βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων και των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών.

2.  Η βαθμολόγηση των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 

 

1.  Ειδικότητα : ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Απαραίτητα προσόντα (60% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

60

Πτυχίο από Τμήμα Γλώσσας (στόχου) και Φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

Βαθμός x 2

Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία με έμφαση στη διδασκαλία ή/και αξιολόγηση της γνώσης της γλώσσας στόχου

10

Κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία με έμφαση στη διδασκαλία ή/και αξιολόγηση της γνώσης της γλώσσας στόχου

20

Γνώση γλώσσας στόχου

Καλή, Επιπέδου Β2: 2

Πολύ Καλή, Επιπέδου Γ1: 5

Άριστη, Επιπέδου Γ2 ή ένα εκ των πτυχίων τους να έχει ληφθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα με γλώσσα σπουδών την γλώσσα στόχο : 10

2

Επιθυμητά προσόντα (20% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

20

Εμπειρία ως εξετάστρια/τής σε σύστημα εξετάσεων (και ειδικά του ΚΠΓ)

<2 έτη: 2

>2 έτη: 5

Εμπειρία ως βαθμολογήτρια/τής γραπτών σε σύστημα εξετάσεων (και ειδικά του ΚΠΓ)

<2 έτη: 2

>2 έτη: 5

Εμπειρία ως θεματοδότρια/της γραπτών σε σύστημα εξετάσεων (και ειδικά του ΚΠΓ)

<2 έτη: 2

>2 έτη: 5

Επαγγελματική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα της ειδικότητας τους

<2 έτη: 2

>2 έτη: 5

3

Συνέντευξη (20% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

20

Συνέντευξη

0-20

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100

 

Ειδικότητα : ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Απαραίτητα προσόντα (60% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

60

Πτυχίο από Τμήμα Τουρκικών Σπουδών της ημεδαπής

Βαθμός x 4

Πιστοποίηση γνώσης της τουρκικής γλώσσας Γ1

Καλή, Επιπέδου Β2: 5

Πολύ Καλή, Επιπέδου Γ1: 20

2

Επιθυμητά προσόντα (20% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

20

ΜΔΕ στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία με έμφαση στη διδασκαλία ή/και αξιολόγηση της γνώσης της τουρκικής γλώσσας

4

Εμπειρία ως εξετάστρια/τής σε σύστημα εξετάσεων (και ειδικά του ΚΠΓ)

<2 έτη: 2

>2 έτη: 4

Εμπειρία ως βαθμολογήτρια/τής γραπτών σε σύστημα εξετάσεων (και ειδικά του ΚΠΓ)

<2 έτη: 2

>2 έτη: 4

Εμπειρία ως θεματοδότρια/της γραπτών σε σύστημα εξετάσεων (και ειδικά του ΚΠΓ)

<2 έτη: 2

>2 έτη: 4

Επαγγελματική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα της ειδικότητας τους

<2 έτη: 2

>2 έτη: 4

3

Συνέντευξη (20% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

20

Συνέντευξη

0-20

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100

 

2.  Ειδικότητα : ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΙ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Απαραίτητα προσόντα (60% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

60

Πτυχίο από Τμήμα Φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

Βαθμός x 2

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Γλωσσολογία ή την Υπολογιστική Γλωσσολογία

10

Διδακτορικό δίπλωμα στην Γλωσσολογία ή την Υπολογιστική Γλωσσολογία

20

Γνώση αγγλικής γλώσσας

Καλή, Επιπέδου Β2: 2

Πολύ Καλή, Επιπέδου Γ1: 5

Άριστη, Επιπέδου Γ2 ή ένα εκ των πτυχίων τους να έχει ληφθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα με γλώσσα σπουδών την αγγλική : 10

2

Επιθυμητά προσόντα (20% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

20

Εμπειρία επιμέλειας επιστημονικών ή/και εκπαιδευτικών κειμένων

<2 έτη: 2

>2 έτη: 4

Εμπειρία σε συγκρότηση σωμάτων κειμένων

<2 έτη: 2

>2 έτη: 4

Εμπειρία γλωσσικής ανάλυσης σωμάτων κειμένων (corpora)

<2 έτη: 2

>2 έτη: 4

Εμπειρία επιμέλειας επιστημονικών κειμένων

<2 έτη: 2

>2 έτη: 4

Επαγγελματική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα της ειδικότητάς τους

<2 έτη: 2

>2 έτη: 4

3

Συνέντευξη (20% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

20

Συνέντευξη

0-20

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100

 

3.  Ειδικότητα : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Απαραίτητα προσόντα (60% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

60

Πτυχίο από Τμήμα της Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας (της γλώσσας-στόχου) ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

Βαθμός x 2

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία με έμφαση στη διδασκαλία ή/και αξιολόγηση της γνώσης της γλώσσας-στόχου

10

Διδακτορικό δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία με έμφαση στη διδασκαλία ή/και αξιολόγηση της γνώσης της γλώσσας-στόχου

20

Γνώση της γλώσσας στόχου

Άριστη, Επιπέδου Γ2 : 10

2

Επιθυμητά προσόντα (20% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

20

Εμπειρία ως εξετάστρια/τής σε σύστημα εξετάσεων (και ειδικά του ΚΠΓ)

<2 έτη: 2

>2 έτη: 5

Εμπειρία ως βαθμολογήτρια/τής γραπτών σε σύστημα εξετάσεων (και ειδικά του ΚΠΓ)

<2 έτη: 2

>2 έτη: 5

Εμπειρία ως θεματοδότρια/της γραπτών σε σύστημα εξετάσεων (και ειδικά του ΚΠΓ)

<2 έτη: 2

>2 έτη: 5

Επαγγελματική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα της ειδικότητας τους

<2 έτη: 2

>2 έτη: 5

3

Συνέντευξη (20% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

20

Συνέντευξη

0-20

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100

 

 

4.  Ειδικότητα : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΙ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Απαραίτητα προσόντα (50% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

50

Πτυχίο Ψηφιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ΑΕΙ ή Πολυτεχνείου

Βαθμός x 4

Γνώση αγγλικής γλώσσας

- Καλή, Επιπέδου Β2: 2

- Πολύ Καλή, Επιπέδου Γ1: 5

- Άριστη, Επιπέδου Γ2 ή ένα εκ των πτυχίων τους να έχει ληφθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα με γλώσσα σπουδών την αγγλική : 10

2

Επιθυμητά προσόντα (30% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

30

ΜΔΕ στην Πληροφορική

4

Διδακτορικό στην Πληροφορική

10

Επαγγελματική εμπειρία σε ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς

<2 έτη: 2

>2 έτη: 4

Επαγγελματική εμπειρία σε ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων και ιστοσελίδων

<2 έτη: 2

>2 έτη: 4

Επαγγελματική εμπειρία σε ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων και ιστοσελίδων

<2 έτη: 2

>2 έτη: 4

2στ

Επαγγελματική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα εκπαίδευσης

<2 έτη: 2

>2 έτη: 4

3

Συνέντευξη (20% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

20

Συνέντευξη

0-20

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100

 

5.  Ειδικότητα : ΕΙΔΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (E-LEARNING)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Απαραίτητα προσόντα (60% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

60

Πτυχίο από Τμήμα Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Τμήμα Φιλολογίας ή Παιδαγωγικό Τμήμα (ΦΠΨ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

Βαθμός x 3

Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε Ηλεκτρονική ή Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

10

Διδακτορικό δίπλωμα σε Ηλεκτρονική ή Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

20

Γνώση αγγλικής γλώσσας

- Άριστη, Επιπέδου Γ2 ή ένα εκ των πτυχίων τους να έχει ληφθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα με γλώσσα σπουδών την αγγλική : 10

2

Επιθυμητά προσόντα (20% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

20

Εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού (για ξενόγλωσση εκπαίδευση) με τεχνικές ηλεκτρονικής μάθησης

<2 έτη: 2

>2 έτη: 5

 

Εμπειρία στην ανάπτυξη επιμορφωτικού υλικού με τεχνικές ηλεκτρονικής μάθησης

<2 έτη: 2

>2 έτη: 5

 

Εμπειρία με εκπαιδευτικές πλατφόρμες ανοικτής μάθησης

<2 έτη: 2

>2 έτη: 5

 

Επαγγελματική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα της ειδικότητας

<2 έτη: 2

>2 έτη: 5

3

Συνέντευξη (20% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

20

Συνέντευξη

0-20

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100

 

6.  Ειδικότητα : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Απαραίτητα προσόντα (60% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

60

Πτυχίο από Τμήμα Φυσικών Επιστημών ΑΕΙ, ή Πολυτεχνείου

Βαθμός x 4

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Στατιστική

10

Γνώση αγγλικής γλώσσας

 

- Καλή, Επιπέδου Β2: 2

- Πολύ Καλή, Επιπέδου Γ1: 5

- Άριστη, Επιπέδου Γ2 ή ένα εκ των πτυχίων τους να έχει ληφθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα με γλώσσα σπουδών την αγγλική : 10

2

Επιθυμητά προσόντα (20% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

20

Διδακτορικό δίπλωμα στη Στατιστική

10

Επαγγελματική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα για την εκπαίδευση

<2 έτη: 2

>2 έτη: 5

Γνώση προγραμμάτων ανάλυσης δεδομένων αξιολόγησης τεστ (item analysis)

<2 έτη: 2

>2 έτη: 5

3

Συνέντευξη (20% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

20

Συνέντευξη

0-20

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100

 

 

7.  Ειδικότητα : ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Απαραίτητα προσόντα (70% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

70

Πτυχίο στα Οικονομικά της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

Βαθμός x 3

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Οικονομικά της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

20

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα διοίκησης έργων συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ.

<2 έτη: 1

<5 έτη: 2

<10 έτη: 5

πάνω από 10 έτη: 10

Γνώση αγγλικής γλώσσας

- Καλή, Επιπέδου Β2: 2

- Πολύ Καλή, Επιπέδου Γ1: 5

- Άριστη, Επιπέδου Γ2 ή ένα εκ των πτυχίων τους να έχει ληφθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα με γλώσσα σπουδών την αγγλική : 10

2

Επιθυμητά προσόντα (10% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

10

Εργασιακή εμπειρία στην παρακολούθηση οικονομικής πορείας μεγάλων έργων

<5 έτη: 2

>5 έτη: 5

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα επιλεξιμότητας και νομιμότητας έργων ΕΣΠΑ

<5 έτη: 2

>5 έτη: 5

3

Συνέντευξη (20% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

20

Συνέντευξη

0-20

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100

 

 

8.  Ειδικότητα : ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ / ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΙ-ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΙ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Απαραίτητα προσόντα (50% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

50

Πτυχίο γραφιστικών τεχνών ημεδαπής ή αλλοδαπής

Βαθμός x 4

Επαγγελματική εμπειρία σε εικονογράφηση εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού

<5 έτη: 2

>5 έτη: 5

Επαγγελματική εμπειρία σε διαδραστικό σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού (interactive design)

<5 έτη: 2

>5 έτη: 5

2

Επιθυμητά προσόντα (30% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

30

ΜΔΕ σε γραφιστικές τέχνες ή εικονογράφηση 

10

Επαγγελματική εμπειρία σε εικονογράφηση εκπαιδευτικού υλικού

<2 έτη: 1

>2 έτη: 5

Γνώση αγγλικής γλώσσας / γερμανικής γλώσσας

- Καλή, Επιπέδου Β2: 2

- Πολύ Καλή, Επιπέδου Γ1: 5

- Άριστη, Επιπέδου Γ2 ή ένα εκ των πτυχίων τους να έχει ληφθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα με γλώσσα σπουδών την αγγλική : 10

Επαγγελματική εμπειρία σε σχεδιασμό ιστοσελίδων

<2 έτη: 1

>2 έτη: 5

3

Συνέντευξη (20% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

20

Συνέντευξη κατά την οποία θα εξεταστεί το επαγγελματικό ντοσιέ του υποψήφιου

0-20

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100

 

9.  Ειδικότητα : ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Απαραίτητα προσόντα (60% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

60

Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου με ειδίκευση στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Βαθμός x 5

Γνώση αγγλικής γλώσσας

Καλή, Επιπέδου Β2: 5

Πολύ Καλή, Επιπέδου Γ1: 10

2

Επιθυμητά προσόντα (20% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

20

Επαγγελματική εμπειρία σε εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων Η/Υ

<2 έτη: 5

>2 έτη: 10

Επαγγελματική εμπειρία στην εγκατάσταση και υποστήριξη ολοκληρωμένων συστημάτων μηχανοργάνωσης

<2 έτη: 5

>2 έτη: 10

3

Συνέντευξη (20% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

20

Συνέντευξη

0-20

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100

 

10.                 Ειδικότητα : ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Απαραίτητα προσόντα (60% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

60

Πτυχίο σκηνοθεσίας ή ηχοληψίας σχολής ημεδαπής ή της αλλοδαπής

60

2

Επιθυμητά προσόντα (20% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

20

Εργασιακή εμπειρία σε βιντεοσκοπήσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου

<2 έτη: 5

>2 έτη: 10

Εργασιακή εμπειρία σε ηχογραφήσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου

<2 έτη: 5

>2 έτη: 10

3

Συνέντευξη (20% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

20

Συνέντευξη

0-20

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100

 

11.                 Ειδικότητα : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Απαραίτητα προσόντα (70% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

70

Απολυτήριο Λυκείου

Βαθμός x 3

Γνώση αγγλικής γλώσσας

Καλή, Επιπέδου Β2: 4

Πολύ Καλή, Επιπέδου Γ1: 10

Επαγγελματική εμπειρία γραμματειακών θέσεων με χρήση Η/Υ (Windows, Office, Internet)

<2 έτη: 10

<5 έτη: 15

>5 έτη: 30

2

Επιθυμητά προσόντα (10% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

10

Τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης

5

Επαγγελματική εμπειρία σε θέση γραμματείας διοίκησης

<2 έτη: 1

>2 έτη: 5

3

Συνέντευξη (20% της συνολικής τελικής βαθμολογίας)

20

Συνέντευξη

0-20

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100


3. H Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών την έγκριση της επιλογής συνεργατών και του πίνακα κατάταξης.

Αν η Επιτροπή το κρίνει αναγκαίο θα δημοσιεύσει ξανά την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Ερευνών (Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα) εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών με την οποία εγκρίνεται η επιλογή των συνεργατών και ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων. Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών κοινοποιείται με την ανάρτησή της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ EKΠΑ (στην ηλεκτρονική διαδρομή ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης). Εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν εντός δυο μηνών από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δείξουν εύλογο ενδιαφέρον παρακολουθώντας στην ηλεκτρονική διαδρομή ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης αν έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (απόφαση της Επιτροπής Ερευνών).

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999).

 

Πληροφορίες:  κα Μ. Σταθοπούλου,  τηλ 210 210 727 7804

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

 

 

Καθηγητής ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ


Παράρτημα 1

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Η Πράξη με τίτλο «Διαφοροποιημένες, Διαβαθμισμένες και Προσαρμοστικές Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας» (ΔιαΠΕΓ) σκοπό έχει την υποστήριξη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) και είναι σε συνέχεια του Έργου «Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας» (ΣΑΠιΓ) που ολοκληρώθηκε το 2008 με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ και εθνικούς πόρους.

Το ΔιαΠΕΓ το υλοποιεί το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ως επισπεύδων φορέας, σε σύμπραξη με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και σε συνεργασία με το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο έχει αναλάβει μια δεύτερη Πράξη για την υποστήριξη του ΚΠΓ, με τίτλο «Δημιουργία Συστήματος Ηλεκτρονικών Εξετάσεων για το ΚΠΓ και Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης για την Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση των Εξεταστών».

Τα έργα που έχουν αναλάβει το ΕΚΠΑ και ΑΠΘ ανήκουν στην κατηγορία πράξεων «Ανάπτυξη του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας», συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το ΔιαΠΕΓ, το οποίο θα αξιοποιήσει πλήρως την εμπειρία, τα ευρήματα και προϊόντα, τις υποδομές και την τεχνογνωσία που αποκτήθηκαν κατά την υλοποίηση του ΣΑΠιΓ, επιδιώκει τα εξής:

·     Την περαιτέρω ανάπτυξη του εθνικού συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης της γνώσης ξένων γλωσσών (α) με διαφοροποιημένα όργανα μέτρησης της γλωσσομάθειας ώστε να ανταποκρίνεται το σύστημα στις ανάγκες ποικίλων κοινωνικών ομάδων, όπως λ.χ. ομάδες διαφορετικής ηλικίας, διαφορετικού επιπέδου γραμματισμού, ομάδες Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΑμΕΕΑ), κλπ., (β) με διαβαθμισμένα όργανα ώστε με το ίδιο όργανο να είναι δυνατόν να μετρούνται περισσότερα του ενός επιπέδου γλωσσομάθειας, και (γ) με διαβαθμισμένα ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης, τα οποία θα δοκιμαστούν σε κανονικό πληθυσμό (δηλ. πραγματικούς υποψήφιους) σε πέντε πιλοτικά εξεταστικά κέντρα ανά την Ελλάδα. Τα ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης θα είναι και προσαρμοστικά, εφόσον θα έχουν την ιδιότητα να προσαρμόζονται στο επίπεδο γλωσσομάθειας του χρήστη.

·     Την χρήση των ΤΠΕ σε όλες τις λειτουργίες του συστήματος με την ανάπτυξη εφαρμογών για off ή /και on-line εξετάσεις για διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών και βαθμολογητών κάθε γλώσσας του ΚΠΓ.

·     Τον περαιτέρω εμπλουτισμό του συστήματος με την ενσωμάτωση εξετάσεων δύο επιπέδων γλωσσομάθειας σε μια γλώσσα, στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την τουρκική γλώσσα, η οποία προστίθεται στις γλώσσες που περιλάμβανε το σύστημα εξετάσεων και πιστοποίησης, δηλ. την αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική και ιταλική.

·     Τη σύνδεση του ΚΠΓ με την εκπαίδευση ώστε να είναι δυνατόν, κατ’ επιλογήν, οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάμιας εκπαίδευσης να προετοιμάζονται για τις εξετάσεις του ΚΠΓ, σε μια από τις πέντε «μεγάλες» γλώσσες που περιλαμβάνει το σχολικό πρόγραμμα, στο σχολείο.

·     Την προβολή του εθνικού συστήματος ξενόγλωσσων εξετάσεων στο εκπαιδευτικό και στο ευρύτερο κοινό, το οποίο δεν έχει σχετική πληροφόρηση και ακόμη προσφεύγει στα ξένα συστήματα αξιολόγησης και πιστοποίησης των ξένων γλωσσών.

·     Η εξωτερική αξιολόγηση του συστήματος από επιστήμονες διεθνούς κύρους έχει στόχο την ουσιαστική του αναγνώριση και στο εξωτερικό, ως του μοναδικού συστήματος αξιολόγησης γλωσσομάθειας, το οποίο συνάδει με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την στήριξη της πολυγλωσσίας στην Ε.Ε. και την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επίγνωσης.

ΤΑ ΥΠΟΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔιαΠΕΓ

Για την υλοποίηση του έργου που αντιστοιχεί στο ΕΚΠΑ μετέχουν τα εξής Τμήματα:

§         Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

§         Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

§         Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

§         Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

Τα τέσσερα αυτά Τμήματα εμπλέκονται στα εξής 11 υποέργα:

 

§         ΥΕ 01: Διαφοροποιημένα, διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά όργανα μέτρη­σης Αγγλικής.

Υπεύθυνη: Βασιλική Δενδρινού, Καθηγήτρια ΤΑΓΦ

Προϋπολογισμός: 560.000,00€

Το ΥΕ επιδιώκει πρώτον τον εμπλουτισμό της τράπεζας θεμάτων με συμβατικά όργανα μέτρησης γλωσσομάθειας για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) στην ΑΓΓΛΙΚΗ γλώσσα. Δεύτερον, επιδιώκει τη δημιουργία τράπεζας θεμάτων για ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης (e-tests). Οι επιμέρους στόχοι του ΥΕ είναι οι εξής: (α) η παραγωγή δειγμάτων θεμάτων των επιπέδων Β1+Β2 και Γ1+Γ2, (β) η παραγωγή συμβατικών διαφοροποιημένων οργάνων για τη μέτρηση γλωσσομάθειας: δηλ. αφενός ατόμων νεαρής ηλικίας (μαθητών των δύο βαθμίδων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης) και αφετέρου ενηλίκων (μαθητών λυκείου, φοιτητών και ατόμων που βρίσκονται ήδη στην αγορά εργασίας), (γ) η παραγωγή διαβαθμισμένων οργάνων μέτρησης της γλωσσομάθειας, σε συμβατική και ψηφιακή μορφή. Τούτο σημαίνει πως τα όργανα που θα παραχθούν θα είναι κατάλληλα για τη μέτρηση περισσοτέρων του ενός επιπέδου γλωσσομάθειας –προσδιορίζοντας τα επίπεδα με βάση την κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης, (δ) η παραγωγή διαβαθμισμένων και προσαρμοστικών ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης –δηλ. τεστ που έχουν την ιδιότητα να προσαρμόζονται στο επίπεδο γλωσσομάθειας του χρήστη.

§         ΥΕ 02: Επιμόρφωση αξιολογητών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξεταστών της Αγγλικής.

Υπεύθυνη: Ευδοκία Καραβά, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΑΓΦ.

Προϋπολογισμός: 260.000,00€

Με το ΥΕ αυτό επιδιώκεται αφενός η εκ νέου επιμόρφωση των «παλαιών» βαθμολογητών και των εξεταστών ΑΓΓΛΙΚΗΣ ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα του συστήματος των εξετάσεων του ΚΠΓ και αφετέρου η επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών Αγγλικής. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική επιδίωξη του ΥΕ είναι η δημιουργία συνθηκών ώστε μελλοντικά οι εξεταστές και βαθμολογητές Αγγλικής να επιμορφώνονται από απόσταση με τη βοήθεια των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας. Επιμέρους του ΥΕ στόχοι είναι: (α) η επιμόρφωση εξεταστών και βαθμολογητών ήδη εγγεγραμμένων στο Μητρώο του ΥΠΔΒΜΘ έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην λογική των συμβατικών διαβαθμισμένων οργάνων μέτρησης, (β) η ενημέρωση και εκπαίδευση πολλαπλασιαστών που βοηθούν στην επιμόρφωση των εξεταστών ανά την Ελλάδα, των παρατηρητών των προφορικών εξετάσεων που πραγματοποιούν κάθε εξεταστική περίοδο επιτόπου αποτίμηση της διαδικασίας της εξέτασης, (γ) η ενημέρωση και εκπαίδευση των συντονιστών των βαθμολογητών, (δ) η ανάπτυξη του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, το οποίο θα αξιοποιηθεί για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εξεταστών κυρίως, αλλά και των βαθμολογητών.

Φυσικά, για την ανάπτυξη συστήματος για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εξεταστών και των βαθμολογητών αγγλικής θα χρειαστεί συνεργασία με τους επιστημονικά υπεύθυνους σχετικών ΥΕ της Πράξης 1 και με τους επιστημονικούς συνεργάτες της Πράξης 2. Τελικός στόχος η δημιουργία μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία θα ανταποκρίνεται στα εκπαιδευτικά σενάρια που έχουν αναπτυχθεί για την επιμόρφωση των εξεταστών και βαθμολογητών Αγγλικής και θα υποστηρίζει όλων των ειδών το πολυμεσικό επιμορφωτικό υλικό που θα εκπονείται στο πλαίσιο του ΥΕ αυτού. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του ΥΕ θα πραγματοποιηθούν δύο webminars δοκιμαστικά το 2011-12 ενώ το 2012-13 θα λειτουργήσει σε γενικευμένη μορφή η πλατφόρμα, ενώ για την υποστήριξη των εξεταστών και βαθμολογητών αγγλικής θα λειτουργήσει και help desk, με την κατάλληλη γραμματειακή βοήθεια.

§                   ΥΕ 03: Διαφοροποιημένα, διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά όργανα μέτρη­σης Γερμανικής

Υπεύθυνη: Αικατερίνη Μητραλέξη, Καθηγήτρια ΤΓΓΦ.

Προϋπολογισμός: 450.000,00€

Το ΥΕ επιδιώκει πρώτον τον εμπλουτισμό της τράπεζας θεμάτων με συμβατικά όργανα μέτρησης γλωσσομάθειας για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) στη ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ γλώσσα. Δεύτερον, επιδιώκει τη δημιουργία τράπεζας θεμάτων για ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης (e-tests). Οι επιμέρους στόχοι του ΥΕ είναι οι εξής: (α) η παραγωγή δειγμάτων θεμάτων των επιπέδων Β1+Β2 και Γ1+Γ2, (β) η παραγωγή συμβατικών διαφοροποιημένων οργάνων για τη μέτρηση γλωσσομάθειας, (γ) η παραγωγή διαβαθμισμένων οργάνων μέτρησης της γλωσσομάθειας, σε συμβατική και ψηφιακή μορφή και (δ) η παραγωγή διαβαθμισμένων και προσαρμοστικών ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης.

§         ΥΕ 04: Επιμόρφωση νέων αξιολογητών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξεταστών της Γερμανικής

Υπεύθυνη: Δάφνη Βήδενμαϊερ, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΓΓΦ.

Προϋπολογισμός: 180.000,00€

Με το ΥΕ αυτό επιδιώκεται αφενός η εκ νέου επιμόρφωση των βαθμολογητών και των εξεταστών ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα του συστήματος των εξετάσεων του ΚΠΓ και αφετέρου η επικαιροποίηση του Μητρώου Αξιολογητών γερμανικής. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική επιδίωξη του ΥΕ είναι η δημιουργία συνθηκών ώστε μελλοντικά οι εξεταστές και βαθμολογητές γερμανικής να επιμορφώνονται από απόσταση με τη βοήθεια των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας. Επιμέρους του ΥΕ στόχοι είναι: (α) η επιμόρφωση εξεταστών και βαθμολογητών ήδη εγγεγραμμένων στο Μητρώο του ΥΠΔΒΜΘ έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην λογική των συμβατικών διαβαθμισμένων οργάνων μέτρησης, (β) η ενημέρωση και εκπαίδευση πολλαπλασιαστών που βοηθούν στην επιμόρφωση των εξεταστών ανά την Ελλάδα, (γ) η ανάπτυξη του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, το οποίο θα αξιοποιηθεί για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εξεταστών κυρίως, αλλά και των βαθμολογητών.

Φυσικά, για την ανάπτυξη συστήματος για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εξεταστών και των βαθμολογητών γερμανικής θα χρειαστεί συνεργασία με τους επιστημονικά υπεύθυνους σχετικών ΥΕ της Πράξης 1 και με τους επιστημονικούς συνεργάτες της Πράξης 2. Τελικός στόχος η δημιουργία μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία θα ανταποκρίνεται στα εκπαιδευτικά σενάρια που έχουν αναπτυχθεί για την επιμόρφωση των εξεταστών και βαθμολογητών γερμανικής και θα υποστηρίζει όλων των ειδών το πολυμεσικό επιμορφωτικό υλικό που θα εκπονείται στο πλαίσιο του ΥΕ αυτού. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του ΥΕ θα πραγματοποιηθούν δύο webminars δοκιμαστικά το 2011-12 ενώ το 2012-13 θα λειτουργήσει σε γενικευμένη μορφή η πλατφόρμα, ενώ για την υποστήριξη των εξεταστών και βαθμολογητών γερμανικής  θα λειτουργήσει και help desk, με την κατάλληλη γραμματειακή βοήθεια.

§         ΥΕ 05: Διαφοροποιημένα, διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά όργανα μέτρη­σης Ισπανικής.

Υπεύθυνη: Ανθή Παπαγεωργίου, Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΙΓΦ.

Προϋπολογισμός: 450.000,00€

Το ΥΕ επιδιώκει τη δημιουργία και ανάπτυξη της τράπεζας θεμάτων για συμβατικά όργανα μέτρησης της γλωσσομάθειας που χρησιμοποιούνται για τις εξετάσεις του ΚΠΓ στην ΙΣΠΑΝΙΚΗ γλώσσα. Επίσης, επιδιώκει τη δημιουργία τράπεζας θεμάτων για ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης (e-tests). Οι επιμέρους στόχοι του ΥΕ είναι οι εξής: (α) η παραγωγή δειγμάτων θεμάτων των επιπέδων Α1+Α2, Β1+Β2 και Γ1+Γ2, (β) η παραγωγή συμβατικών διαβαθμισμένων οργάνων για τη μέτρηση γλωσσομάθειας σε όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας, (γ) η παραγωγή διαβαθμισμένων και προσαρμοστικών ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης.

§         ΥΕ 06: Ανάπτυξη μητρώου αξιολογητών και επιμόρφωση αξιολογητών της Ισπανικής.

Υπεύθυνος: Κάρλος-Αλμπέρτο Κρίδα - Άλβαρεθ, Καθηγητής ΤΙΓΦ.

Προϋπολογισμός: 180.000,00€

Με το ΥΕ αυτό επιδιώκεται η ανάπτυξη Μητρώου Αξιολογητών ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ που δεν αναπτύχθηκε όπως στις άλλες «παλαιές» γλώσσες του ΚΠΓ. Τούτο συνεπάγεται επιλογή, ενημέρωση και επιμόρφωση υποψηφίων αξιολογητών (εξεταστών και βαθμολογητών).

Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική επιδίωξη του ΥΕ είναι η δημιουργία συνθηκών ώστε μελλοντικά οι εξεταστές και βαθμολογητές ισπανικής γλώσσας να επιμορφώνονται από απόσταση με τη βοήθεια των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας. Επιμέρους του ΥΕ στόχοι είναι: (α) η επιλογή εξεταστών και βαθμολογητών για την ανάπτυξη του Μητρώου Αξιολογητών Ισπανικής, (β) η επιμόρφωση εξεταστών ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην λογική των συμβατικών διαβαθμισμένων οργάνων μέτρησης, (γ) η ανάπτυξη του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, το οποίο θα αξιοποιηθεί για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εξεταστών κυρίως, αλλά και των βαθμολογητών.

Φυσικά, για την ανάπτυξη συστήματος για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εξεταστών και των βαθμολογητών ισπανικής θα χρειαστεί συνεργασία με τους επιστημονικά υπεύθυνους σχετικών ΥΕ της Πράξης 1 και με τους επιστημονικούς συνεργάτες της Πράξης 2. Τελικός στόχος η δημιουργία μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία θα ανταποκρίνεται στα εκπαιδευτικά σενάρια που έχουν αναπτυχθεί για την επιμόρφωση των εξεταστών και βαθμολογητών ισπανικής και θα υποστηρίζει όλων των ειδών το πολυμεσικό επιμορφωτικό υλικό που θα εκπονείται στο πλαίσιο του ΥΕ αυτού. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του ΥΕ θα πραγματοποιηθούν δύο webminars δοκιμαστικά το 2011-12 ενώ το 2012-13 θα λειτουργήσει σε γενικευμένη μορφή η πλατφόρμα, ενώ για την υποστήριξη των εξεταστών και βαθμολογητών ισπανικής θα λειτουργήσει και help desk, με την κατάλληλη γραμματειακή βοήθεια.

§         ΥΕ 07: Διαφοροποιημένα, διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά όργανα μέτρη­σης Τουρκικής.

Υπεύθυνη: Ελένη Σελλά-Μάζη, Καθηγήτρια ΤΤΑΣ.

Προϋπολογισμός: 225.000,00€

Το ΥΕ επιδιώκει τη δημιουργία και ανάπτυξη της τράπεζας θεμάτων για συμβατικά όργανα μέτρησης της γλωσσομάθειας που χρησιμοποιούνται για τις εξετάσεις του ΚΠΓ στην ΤΟΥΡΚΙΚΗ γλώσσα. Επίσης, επιδιώκει τη δημιουργία τράπεζας θεμάτων για ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης (e-tests). Οι επιμέρους στόχοι του ΥΕ είναι: (α) η παραγωγή συμβατικών και διαβαθμισμένων οργάνων μέτρησης ΔΥΟ επιπέδων γλωσσομάθειας, σε συμβατική μορφή, και (β) η παραγωγή διαβαθμισμένων και προσαρμοστικών ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης.

§         ΥΕ 08: Ανάπτυξη μητρώου αξιολογητών και επιμόρφωση αξιολογητών της Τουρκικής.

Υπεύθυνη: Μαρία Μαυροπούλου, Λέκτορας  ΤΤΑΣ.

Προϋπολογισμός: 90.000,00€

Με το ΥΕ αυτό επιδιώκεται η ανάπτυξη Μητρώου Αξιολογητών ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ που δεν έχει αναπτυχθεί, όπως στις άλλες «παλαιές» γλώσσες του ΚΠΓ. Τούτο συνεπάγεται επιλογή, ενημέρωση και επιμόρφωση υποψηφίων αξιολογητών (εξεταστών και βαθμολογητών).

Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική επιδίωξη του ΥΕ είναι η δημιουργία συνθηκών ώστε μελλοντικά οι εξεταστές και βαθμολογητές τουρκικής  επιμορφώνονται από απόσταση με τη βοήθεια ΤΠΕ. Επιμέρους του ΥΕ στόχοι είναι: (α) η επιλογή και η «συμβατική» επιμόρφωση εξεταστών και βαθμολογητών για την ανάπτυξη του Μητρώου Αξιολογητών Τουρκικής, και (β) η ανάπτυξη του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, το οποίο θα αξιοποιηθεί για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εξεταστών κυρίως, αλλά και των βαθμολογητών.

Φυσικά, για την ανάπτυξη συστήματος για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εξεταστών και των βαθμολογητών τουρκικής θα χρειαστεί συνεργασία με τους επιστημονικά υπεύθυνους σχετικών ΥΕ της Πράξης 1 και με τους επιστημονικούς συνεργάτες της Πράξης 2. Τελικός στόχος η δημιουργία μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία θα ανταποκρίνεται στα εκπαιδευτικά σενάρια που έχουν αναπτυχθεί για την επιμόρφωση των εξεταστών και βαθμολογητών τουρκικής και θα υποστηρίζει όλων των ειδών το πολυμεσικό επιμορφωτικό υλικό που θα εκπονείται στο πλαίσιο του ΥΕ αυτού. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του ΥΕ θα πραγματοποιηθούν δύο webminars δοκιμαστικά το 2011-12 ενώ το 2012-13 θα λειτουργήσει σε γενικευμένη μορφή η πλατφόρμα, ενώ για την υποστήριξη των εξεταστών και βαθμολογητών τουρκικής  θα λειτουργήσει και help desk, με την κατάλληλη γραμματειακή βοήθεια.

§         ΥΕ 09: Προβολή καινοτόμων δράσεων του συστήματος του ΚΠΓ.

Υπεύθυνη: Μαρία Σηφιανού, Καθηγήτρια ΤΑΓΦ.

Προϋπολογισμός: 240.000,00€

Με το παρόν υποέργο θα υλοποιηθούν ενέργειες ενημέρωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσω της διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα κληθεί να υλοποιήσει:

(α) ένα συνεκτικό επικοινωνιακό σχέδιο ενεργειών που στοχεύει στην πληροφόρηση, στη διάχυση αποτελεσμάτων και στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει το σύστημα του ΚΠΓ, υπό την καθοδήγηση της Επιστημονικής Ομάδας για την Προβολή του έργου,

β) την παραγωγή, αναπαραγωγή και διανομή έντυπου υλικού, όπως ενημερωτικά φυλλάδια για τα σχολεία, ιδρύματα και οργανισμούς καθώς και διαφημιστικά έντυπα για το ευρύ κοινό,

γ) την προβολή σε κοινωνικά δίκτυα.

§         ΥΕ 10: Σύνδεση της Αγγλικής, Γερμανικής, Ισπανικής του ΚΠΓ με την εκπαί­δευση.

Υπεύθυνη: Βασιλική Μητσικοπούλου Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΑΓΦ (η οποία έχει επίσης οριστεί υπεύθυνη για τις ενέργειες που αφορούν την Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης στην Πράξη Ι και για να λειτουργήσει ως σύνδεσμος με το ΕΑΙΤΥ).

Προϋπολογισμός: 808.000,00€

Η σύνδεση του ΚΠΓ με την εκπαίδευση είναι το ζητούμενο της πλειονότητας των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών του τόπου, όπως έχει επανειλημμένα διαπιστωθεί από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΔΜΘ, από τα πανεπιστημιακά τμήματα και τις ομάδες έργου που εμπλέκονται στο ΚΠΓ. Πέρα όμως από αυτό, πρόκειται για ένα υποέργο ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας και βαρύτητας, όχι μόνον επειδή εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ΚΠΓ αλλά κυρίως επειδή η σύνδεση επιτρέπει στο σύστημα των εξετάσεων να λειτουργήσει ανατροφοδοτικά στο χώρο της εκπαίδευσης επιτυγχάνοντας ένα δούναι και λαβείν μεταξύ της δια βίου εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και του εθνικού συστήματος αξιολόγησης της γλωσσικής γνώσης, την οποία το εκπαιδευτικό σύστημα θα μπορεί να πιστοποιεί. Με τον τρόπο αυτό, ανταποκρίνεται η δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση σε ένα ευρωπαϊκό στόχο: την ενιαία πιστοποίηση δεξιοτήτων για την κινητικότητα στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας εντός της ευρωπαϊκής κοινότητας. Παράλληλα, ενώ το ΚΠΓ μπορεί να αναπροσδιορίσει τους μηχανισμούς γραμματισμού που απαιτεί, θα συμβάλει σε προδιαγραφή αντικειμενικότερων κριτηρίων και στάνταρ για τη μάθηση, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση της γλωσσικής γνώσης. Βασικοί στόχοι είναι: (α)  η εκπόνηση προγράμματος ύλης (syllabus) για την ΑΓΓΛΙΚΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ και ΙΣΠΑΝΙΚΗ (διακριτό για κάθε γλώσσα) και οδηγίες διδασκαλίας ομάδων ενδιαφερομένων στην Α /θμια ή /και στη Β /θμια εκπαίδευση, (β) η εκπόνηση σχεδίου για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος ύλης της κάθε μιας γλώσσας για την προετοιμασία ενδιαφερομένων για τις εξετάσεις του ΚΠΓ βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για κάθε γλώσσα, (γ) η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης των 4 τεστ κάθε επιπέδου και στις τρεις γλώσσες, (δ) πιλοτικά μαθήματα προετοιμασίας για εξετάσεις του ΚΠΓ και στις τρεις γλώσσες και πιλοτική εφαρμογή του διδακτικού υλικού, (ε) ανάπτυξη υλικού από τους καθηγητές των τριών γλωσσών, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων καθώς και ανατροφοδότηση από τους μαθητές, (στ) σεμινάρια και webminars ενημέρωσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και λειτουργία help desk, (ζ) η εκπόνηση προδιαγραφών εκπαιδευτικού υλικού με τη γλωσσοπαιδαγωγική προσέγγιση του ΚΠΓ προκειμένου να διευκολύνουν την παραγωγή και έκδοση σχετικών εκπαιδευτικών βιβλίων, (η) εκπόνηση μελέτης οργάνωσης της συμμετοχής των μαθητών στις εξετάσεις. Μετά το δέκατο μήνα του έργου θα υπάρξει στενή συνεργασία με το ΑΠΘ προκειμένου το πρόγραμμα σύνδεσης του ΚΠΓ με την εκπαίδευση για όλες τις γλώσσες να παρουσιαστεί ως ένα «Ενιαίο Πρόγραμμα Προετοιμασίας για τις Εξετάσεις του ΚΠΓ».

§         ΥΕ 11: Συντονισμός έργου με το ΑΠΘ και το ΕΑΙΤΥ

Υπεύθυνη: Βασιλική Δενδρινού Καθηγήτρια ΤΑΓΦ.

Προϋπολογισμός: 222.000,00€

Το υποέργο αυτό έχει στόχο τον συντονισμό των ενεργειών αφενός των δύο φορέων που συμπράττουν για την υλοποίηση της Πράξης 1 (του ΕΚΠΑ και ΑΠΘ), και αφετέρου των δύο προαναφερθέντων φορέων με το ΕΑΙΤΥ για την υλοποίηση της Πράξης 2, εφόσον ένας σημαντικός αριθμός των ενεργειών του ΕΑΙΤΥ απαιτούν συνέργεια. Ο συντονισμός αφορά στις ενέργειες (α) για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των Υποέργων της Πράξης 1 και Πράξης 2 και επίβλεψη της ομαλής αλληλουχίας υλοποίησης των εργασιών των 3 συμμετεχόντων φορέων, (β) των 2 συμπραττόντων φορέων ΕΚΠΑ και ΑΠΘ για την υλοποίηση των Υποέργων της Πράξης 1, παρακολούθηση τήρησης εσωτερικού μηχανισμού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας έργου, (γ) για την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου των Υποέργων του ΕΚΠΑ της Πράξης 1.

§         ΥΕ 19: Αποτίμηση Οργάνωσης και Διενέργειας των Εξετάσεων του ΚΠΓ

Υπεύθυνη: Βασιλική Δενδρινού Καθηγήτρια ΤΑΓΦ.

Προϋπολογισμός: 628.000,00€

Το Υποέργο (ΥΕ) 1.19, θα επιδιώξει την συστηματική αποτίμηση της οργάνωσης και διενέργειας των πανελληνίων εξετάσεων των ξένων γλωσσών για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) με σκοπό:

·        τον εντοπισμό των αρνητικών στοιχείων στον τρόπο οργάνωσης των εξετάσεων ώστε αυτά να διορθωθούν, καθώς και των θετικών στοιχείων ώστε να ενδυναμωθούν και να προβληθούν

·        τον εντοπισμό των θετικών και αρνητικών σημείων στον τρόπο διενέργειας των εξετάσεων με σκοπό να αποτυπωθούν σε έντυπα και οδηγούς μέτρα για τον αποτελεσματικότερο και τον πλέον οικονομικό τρόπο διενέργειας των εξετάσεων

·        τον υπολογισμό της συνολικής δαπάνης για τις εξετάσεις καθώς και την εκτίμηση των αναγκαίων και περιττών δαπανών με στόχο τον εξορθολογισμό του κόστους για την οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων, με απώτερο σκοπό τη βιωσιμότητα του ΚΠΓ, η οποία αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται για οικονομικούς λόγους.

 


Παράρτημα 2

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΠΡΟΤΑΣΗ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΡΓΟ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΞΗ 1: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ»

 

Πρόσκληση:  25255 / 2014, ΚΑ:  70 / 3 / 10600

 

Ονοματεπώνυμο:

 

Ιδιότητα

 

Ημερομηνία γεννήσεως

 

Θέση για την οποία ενδιαφέρομαι:

 

Ταχυδρομική διεύθυνση

 

Τηλέφωνο (σταθερό)

 

Τηλέφωνο (κινητό)

 

ΔΟΥ & ΑΦΜ

 

 

Υποβάλω πρόταση για το Έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΞΗ 1: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ».

Συνημμένο:

Βιογραφικό Σημείωμα

 

 

 


Παράρτημα 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εθνικόν και Καποδιστριακόν

Πανεπιστήμιον Αθηνών

 

 

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΞΗ 1: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ»

 

1.    ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………………………………….       

Πατρώνυμο: ……………………………………………………………………………………………..                  

Ημερομηνία γέννησης: …………………………………………………………………………………. 

Τηλέφωνα: ……………………………………………………………………………………………….

Διεύθυνση οικίας: ………………………………………………………………………………………..

E-mail: …………………………………………………………………………………………………….

 

2.       ΣΠΟΥΔΕΣ

2.1      Προπτυχιακές

Τίτλος σπουδών: ……………………………………………………………………………………..

Α.Ε.Ι.: ………………………………………………………………………………………………….

Έτος απόκτησης: …………………………………………………………………………………….

 

2.2      Μεταπτυχιακές

Τίτλος σπουδών: ……………………………………………………………………………………..

Α.Ε.Ι.: ………………………………………………………………………………………………….

Ειδίκευση ……………………………………………………………………………………………..

Έτος απόκτησης: …………………………………………………………………………………….

 

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

 

 

4.      ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1.

 

2.

 

3.

 

5.    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

1.

 

2.

 

3.

 

6.    ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 

Γλώσσα

Επίπεδο γλωσσομάθειας

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

 

Είδος εμπειρίας

Χρονική διάρκεια

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

 

 * Άξονας προτεραιότητας 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» & στον

Άξονα προτεραιότητας 2: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» & στον

Άξονα προτεραιότητας 3: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»


ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ