DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Goethe-Institut: Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα «Πώς θα ήταν, αν το σχολείο μας είχε tablets για το μάθημα;»

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

               ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

          ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

                            -----

 

            ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

       Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                     -----

 

 

 

Ταχ. Δ/νση:   Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη:  151 80 Μαρούσι

Ιστοσελίδα:   http://www.minedu.gov.gr

Πληροφορίες: Σ. Λαπατά (Π.Ε.), Α. Βάρλα (Δ.Ε.),

                     Αντωνίου Μ.

Τηλέφωνο: 210 -344.3318 (Π/θμια)

                   210 -344.3272 (Δ/θμια)

Φαξ:   210-344.3390

 

 

  Βαθμός Ασφαλείας .......... ……

  Να διατηρηθεί μέχρι ..................

  Βαθ. Προτερ.  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

  Μαρούσι,    12/05/2015        

  Αρ. Πρωτ.:    74738/Δ2                   

 

 

 

ΠΡΟΣ:

1.   Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της                    χώρας. Έδρες τους.          

2.   Προϊσταμένους Επιστημονικής &

    Παιδαγωγικής  Καθοδήγησης

    (μέσω των Περιφ. Δ/νσεων Εκπ/σης).

3. Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. και Δ.Ε. της    χώρας. (μέσω των Περιφ. Δ/νσεων Εκπ/σης)

4.   Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας.

    Έδρες τους.

5.  Δημοτικά και Γυμνάσια της χώρας.

    (μέσω των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. της  χώρας)

 

                                                                            ΚΟΙΝ:      

1.     Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

                                                                                     Αν. Τσόχα 36

                                                                                     Τ.Κ.115 21  Αθήνα

                                          2.   Goethe- Institut

                                                                                         Oμήρου 14-16

                                                                                       Ταχ. Θυρ.  30383

                                                                                                                      10033 Αθήνα  Τ.Κ. 106 72

 

   ΘΕΜΑ: «Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός του Ινστιτούτου Γκαίτε»

  Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 74463/Δ2/12-05-2015 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου.

 

 

                Σας ενημερώνουμε ότι, λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 26/08-05-2015  Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π, εγκρίνουμε τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα «Πώς θα ήταν, αν το σχολείο μας είχε tablets για το μάθημα;» ο οποίος διοργανώνεται από το Goethe-Institut. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές δημοσίων Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων στην Ελλάδα, στα οποία διδάσκονται Γερμανικά και εφόσον τα σχολεία έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο στην τάξη των Γερμανικών, καθώς και διαδραστικό πίνακα.

 

        Ο διαγωνισμός αφορά στη δημιουργία 3 αρχείων και ειδικότερα, Αίτηση της Διεύθυνσης του Σχολείου (Αρχείο 1), Αίτηση του δασκάλου/καθηγητή Γερμανικών (Αρχείο 2) και Αίτηση των μαθητών Γερμανικών (Αρχείο 3) , όπου θα απαντώνται ερωτήματα σχετικά με τη χρήση των tablets στο σχολείο, όπως αυτά περιγράφονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη του διαγωνισμού.

          Τα αρχεία αυτά θα πρέπει να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση bk@athen.goethe.org, μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου 2015.

          Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των μαθητών στον εν λόγω διαγωνισμό είναι προαιρετική, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και θα πραγματοποιηθεί εφόσον δεν παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, παρακαλείστε όπως απευθύνεστε στην κα Λώτση Σταυρούλα, στο τηλέφωνο 210-3661017.

         Τα 3 σχολεία που θα κερδίσουν στο διαγωνισμό θα παραλάβουν με την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους από ένα σετ με 11 iPads για χρήση στο μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας, τα οποία έχουν εγκατεστημένες εκπαιδευτικές εφαρμογές, λαμβάνοντας υπόψη  τις ακόλουθες επισημάνσεις:

α) Υπεύθυνος για τον εξοπλισμό θα οριστεί ο εκπαιδευτικός Γερμανικής Γλώσσας που έχει οργανική θέση στη σχολική μονάδα ή η Διεύθυνση του σχολείου.

β) Στα iPads θα είναι εγκατεστημένες εγκεκριμένες, ως προς την παιδαγωγική τους καταλληλότητα, εφαρμογές. Για οποιαδήποτε περαιτέρω εφαρμογή απαιτείται γνωμοδότηση του ΙΕΠ και έγκριση του αρμοδίου τμήματος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

γ) Εφαρμογές που δεν αφορούν άμεσα το μάθημα της Γερμανικής (π.χ. ρυθμίσεις συσκευής, εφαρμογές που συνοδεύουν την συσκευή και είναι προεγκατεστημένες από την κατασκευάστρια εταιρία κ.α.) – ή άλλου μαθήματος για την περίπτωση που τα tablets χρησιμοποιούνται για άλλο γνωστικό αντικείμενο – θα πρέπει να μπουν συγκεντρωμένες σε ένα ξεχωριστό φάκελο σε διαφορετική αρχική οθόνη των tablets προκειμένου να μην έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτές οι μαθητές.

δ) Για την περίπτωση χρήσης υλικού από το διαδίκτυο ή προβολής περιεχομένου από το διαδίκτυο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τον εκάστοτε εκπαιδευτικό. Κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος των πηγών ώστε να μην περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο που να προσβάλει ή να θίγει λεπτά θέματα όπως εθνικά φρονήματα, θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις, μειονότητες, φύλα κ.α.

ε) Για την ταυτοποίηση των tablets/ iPads θα πρέπει να έχει προβλεφθεί δημιουργία ενεργού λογαριασμού στην apple ανά βαλίτσα. Θα πρέπει οι βαλίτσες να έχουν ήδη δηλωθεί κατά την απονομή τους στις σχολικές μονάδες και να δοθεί στα σχολεία το όνομα χρήστη και ο κωδικός, τον οποίο και μπορούν μετά να αλλάξουν, εφόσον το επιθυμούν.

στ) Σημαντική κρίνεται η τεχνική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που θα χρησιμοποιήσουν τα tablets και τον σχετικό εξοπλισμό, όπως προβλέπεται στην εν λόγω προκήρυξη. Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η συνδρομή του εκπαιδευτικού πληροφορικής της σχολικής μονάδας κυρίως για θέματα ανάρτησης και αποθήκευσης εργασιών που θα προκύψουν από τη χρήση των παραπάνω εφαρμογών είτε σε cloud διαδικτυακές υπηρεσίες είτε στην ιστοσελίδα του σχολείου.

          Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα σχολεία που θα κερδίσουν τη βαλίτσα με τα 11 iPads θα πρέπει να υποβάλουν στο τέλος της επόμενης σχολικής χρονιάς (2015-2016) μια σύντομη αναφορά, για το πώς αυτά αξιοποιήθηκαν στο μάθημα των Γερμανικών, αλλά και γενικότερα στο σχολείο. Αυτή η αναφορά θα πρέπει να απευθύνεται στο Ινστιτούτο Γκαίτε και να κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο ΙΕΠ.

         Σας επισυνάπτουμε την προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού και παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας (Δημοτικά και Γυμνάσια).

   

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΣΠΟΥΔΩΝ  Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.


ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

 

 

      

 

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ