DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Επιστημονικές ενώσεις Αγγλικής-Γαλλικής-Γερμανικής: Σχετικά με τη μοριοδότηση των υποψήφιων Διευθυντών/τριών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΔΕ)
info@pekade.gr    www.pekade.gr
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΚΓΓ ΠΕ)
info@apf.gr   www.apf.gr
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΣΚΓΓΦ ΠΠ)
aplf@otenet.gr   www.aplf.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ)
apelf@hotmail.com   www.pasykaga.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)
info@deutsch.gr   www.deutsch.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ ΒΕ)
thessaloniki@deutsch.gr   www.deutsch.gr

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2011

ΠΡΟΣ:
1. Υπουργό Παιδείας ΔΒΜΘ, κα Άννα Διαμαντοπούλου
                             2. Υφυπουργό Παιδείας ΔΒΜΘ, κα Εύη Χριστοφιλοπούλου
                 3. Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ, κ. Β. Κουλαϊδή
                                  4. Γενικό Διευθυντή Π.Ε. και Δ.Ε., κ. Πασχαλίδη
                                  5. ΟΛΜΕ
                                  6. ΔΟΕ


ΘΕΜΑ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ (ΠΕ05), ΑΓΓΛΙΚΗΣ (ΠΕ06) & ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ (ΠΕ07) ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Σχετικά:

1. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 75451/Δ2/6-7-2011/ΥΠΔΒΜΘ/ΓΔΠΠΔΕ/Τμ. Β’ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
2. ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 75567/Δ2/24-6-2011/ΥΠΔΒΜΘ/ΓΔΠΠΔΕ/Τμ. Β’ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
3. ΝΟΜΟΣ 3848/2010, (ΦΕΚ 71 τ. Α’), άρθρο 13, παρ. 2, εδάφια ζ και η.

    Σύμφωνα με την εγκύκλιο, 75451/Δ2/6-7-2011/ΥΠΔΒΜΘ/ΓΔΠΠΔΕ/Τμ. Β’, οι Εκπαιδευτικοί των Κλάδων ΠΕ19-ΠΕ20, θα μοριοδοτηθούν με τις μονάδες επιμόρφωσης στις ΤΠΕ επιπέδου 1.   
    Η εν λόγω εγκύκλιος πριμοδοτεί τους εκπαιδευτικούς ΠΕ19-ΠΕ20 με 2 μόρια για πιστοποιημένη γνώση πληροφορικής, τη στιγμή που η γνώση πληροφορικής στην ειδικότητα ΠΕ19-ΠΕ20 αποτελεί απαραίτητο προσόν διορισμού τους στη Δημόσια εκπαίδευση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Νόμος 3848/2010).
    Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, Ν. 3848/2010, μοριοδοτείται και η πιστοποιημένη γνώση της Ξένης Γλώσσας σε επίπεδο Β2, Γ1, Γ2.
    Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 κατ’εξαίρεση και σε αναντιστοιχία προς τους εκπαιδευτικούς ΠΕ19-ΠΕ20, δεν μοριοδοτούνται για πιστοποιημένη γλωσσομάθεια σε σχέση με το διδακτικό τους αντικείμενο, δηλαδή σε επίπεδο Γ2 (άριστη γνώση της Ξένης Γλώσσας).

Οι Επιστημονικές Ενώσεις των Καθηγητών Γαλλικής, Αγγλικής και Γερμανικής Γλώσσας (αντίστοιχα ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07) εκφράζουν την πλήρη αντίθεσή τους ως προς αυτή την προσέγγιση μοριοδότησης των υποψήφιων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διότι η ερμηνεία των διατάξεων του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α’), με επακόλουθο το συνεχή επαναπροσδιορισμό των απαραίτητων προσόντων για τη μοριοδότηση των υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, αδικούν κατάφορα τους εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών, δημιουργώντας καθεστώς άνισης μεταχείρισης ειδικοτήτων στο χώρο της εκπαίδευσης.


Ειδικότερα, η γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας, η παρακολούθηση της διακίνησης των προαναφερόμενων εγκυκλίων, τα θέματα, τα οποία αναφύονται από τις υιοθετούμενες από το Υπουργείο προσεγγίσεις, προξενούν τον προβληματισμό και την αντίδρασή μας, που παραθέτουμε αμέσως παρακάτω με κωδικοποιημένο τρόπο.

α) Ενώ, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 75451/Δ2/ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ/6-7-2011 έγγραφο του Γ.Γ. του ΥΠΔΒΜΘ αναγνωρίζεται η μοριοδότηση με δύο (02) αξιολογικές μονάδες στις ΤΠΕ επιπέδου 1 σε όλους τους εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ19-20, η πιστοποιημένη γνώση της Γαλλικής, Αγγλικής και Γερμανικής Γλώσσας με βάση την ύπαρξη πιστοποιητικών γλωσσομάθειας των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ07 δε μοριοδοτείται με την αιτιολογία πως αποτελεί ειδικό προσόν διορισμού (εδάφιο ι, παρ. 2, του άρθρου 13 του Ν.3848/2010). Στο σημείο αυτό, πρέπει να επισημανθεί μια σημαντική διαφορά: ως εκπαιδευτικοί Γαλλικής, Αγγλικής και Γερμανικής Γλώσσας διορίζονται οι κάτοχοι πτυχίων συνακόλουθα Γαλλικής, Αγγλικής, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και όχι οι κάτοχοι πιστοποιητικών γλωσσομάθειας (πχ. DELF, DALF, SUPÉRIEUR, SORBONNE, παλαιού και νέου τύπου σπουδών, First Certificate, Proficiency, ECCE, ECPE, MITTELSTUFE, GROSSES- UND KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM, B2 και Γ1 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας κλπ).

β) Με την ευκαιρία της βασικής μας ένστασης, επιθυμούμε να υπογραμμίσουμε, επιπλέον, το εξής: Αναγνωρίζεται η μοριοδότηση με τρεις (03) αξιολογικές μονάδες στις ΤΠΕ επιπέδου 2 σε όλους τους επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς τη στιγμή που η διαδικασία επιμόρφωσης στις ΤΠΕ επιπέδου 2 δεν εφαρμόστηκε ισότιμα, ανεξαιρέτως σε όλους τους κλάδους και ειδικότητες των εκπαιδευτικών. Μεταξύ των εξαιρούμενων κλάδων συμπεριλαμβάνονται και οι κλάδοι ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ07. Οι συγκεκριμένοι κλάδοι στερούνται και σύμφωνα με αυτή την παράμετρο/ κριτήριο αξιολόγησης, τη δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής και ως εκ τούτου την αντίστοιχη μοριοδότηση στις κρίσεις των υποψήφιων Διευθυντών/τριών και λοιπών στελεχών της εκπαίδευσης.


γ) Δεν θα ήταν άσκοπο ούτε άκριτο να επισημάνουμε ότι οι εκδιδόμενες διευκρινίσεις σχετικά με τη μοριοδότηση των υποψήφιων Διευθυντών/τριών, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των κρίσεων, δημιουργούν αφενός κλίμα ευρύτερης αναταραχής και προβληματισμού στους κόλπους της εκπαιδευτικής κοινότητας ως προς την αμεροληψία και τη δικαιοσύνη που επικρατούν αναφορικά με τα κριτήρια αξιολόγησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αφετέρου προβλήματα στο έργο των Συμβουλίων Επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης. Ο συνεχής επαναπροσδιορισμός των τελικών αξιολογικών πινάκων όχι μόνο δε διασφαλίζει, αλλά καταργεί την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα της συνολικής αξιολογικής διαδικασίας.


Οι Επιστημονικές Ενώσεις των Καθηγητών Γαλλικής, Αγγλικής και Γερμανικής Γλώσσας (αντίστοιχα ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07) εκφράζουν την πεποίθηση ότι:

- η επιλεκτική επικέντρωση και ερμηνεία των ισχυουσών διατάξεων, στο πλαίσιο μιας νομοθεσίας με βασικές ελλείψεις και παραλείψεις των νομοθετικών διατάξεων
- συνακόλουθα, οι λανθασμένες προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογής κριτηρίων για την αξιολόγηση των νέων Διευθυντών δεν προάγουν, στo πλαίσιο των στόχων του νέου σχολείου, την ισότιμη πρόσβαση όλων των εκπαιδευτικών στη διαδικασία επιλογής, καλλιεργούν διακρίσεις σε βάρος των διαφόρων κλάδων, δημιουργούν ανταγωνισμό ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς των διαφόρων ειδικοτήτων και θέτουν υπό αμφισβήτηση τον αντικειμενικό, ενιαίο τρόπο επιλογής και πρόσληψης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.
Οι ανισότητες που δημιουργούνται, ενδεχομένως, να οδηγήσουν σε μελλοντική δυσλειτουργία των ίδιων των Σχολικών Μονάδών, δεδομένου ότι σίγουρα θα τεθεί, στο πλαίσιο της δυναμικής της λειτουργίας τους, ζήτημα άμεσα συνδεόμενο με το κύρος και το ρόλο του Διευθυντή/τριας, που  θα αμφισβητούνται καθημερινά, ενώ ταυτόχρονα θα επηρεάζεται αρνητικά και η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών διαφόρων κλάδων.

   
   Στο πλαίσιο της αμερόληπτης και δίκαιης κρίσης σας αναφορικά με τα θέματα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών, εκ των ων ουκ άνευ ιδιότητα της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΔΒΜΘ και υμών, ζητούμε να εξετάσετε με προσοχή τις θέσεις και τα επιχειρήματα του παρόντος υπομνήματος, με στόχο την αποκατάσταση δικαιοσύνης και ισορροπίας αφενός στο εκπαιδευτικό σώμα, αφετέρου στη διαδικασία αξιολόγησης και τελικής επιλογής Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία βαίνει προς ολοκλήρωση.
Για τα Διοικητικά Συμβούλια
Κοσμάς Βλάχος (Πρόεδρος ΠΕΚΑΔΕ)
Ιωάννης Καρατσιομπάνης (Πρόεδρος ΠΕΚΑΓΕΠΕ)
Πάκης Σλίμπας (Πρόεδρος ΠΕΚΑΓΕΠΕ ΒΕ)
Δέσποινα Μαυροματάκη (Πρόεδρος ΣΚΓΓ ΠΕ)
Μαριάννα Λεονάρδου (Πρόεδρος ΣΚΓΓΦ ΠΠ)
Ευαγγελία Κουτσουδάκη (Πρόεδρος ΠΑΣΥΚΑΓΑ)