DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επισημάνσεις του Επιστημονικού Φορέα των Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕΚΑΓΕΠΕ) αναφορικά με ζητήματα εργασιακής και υπηρεσιακής φύσης των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 που υπηρετούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π.Ε.

 www.pdv.org.gr        info@pdv.org.gr

 

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2018

Αριθμ. πρωτ.: 9/2018

 

ΠΡΟΣ:

 

-Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας

κ. Αθανάσιο Ανδρώνη

 

ΚΟΙΝ.:

 

   Προϊσταμένη Τμήματος  Εκπαιδευτικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας

κ. Αικατερίνη Παπαγιάννη

- Προϊστάμενο της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων &

Οργάνωσης Π.Ε του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Γεώργιο Πολίτη

Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΘΕΜΑ: «Επισημάνσεις του Επιστημονικού Φορέα των Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕΚΑΓΕΠΕ) αναφορικά με ζητήματα εργασιακής και υπηρεσιακής φύσης των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 που υπηρετούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας»

ΣΧΕΤ:

 1. Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235 τ. Α’) - Άρθρο 25: «Θέματα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
 2. Π.Δ. 79/2017 – Άρθρο 12, Παράγραφος 6

 

Αξιότιμε κ. Ανδρώνη,

Σε συνέχεια της Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ86 Πληροφορικής και ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1921/ τ. Β’/30.05.2018) και εν όψει των επικείμενων Οργανικών-Οριστικών Τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών των ως άνω κλάδων σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσής σας, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα ζητήματα και προβλήματα εργασιακής και υπηρεσιακής φύσης που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ07 που υπηρετούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Συγκεκριμένα:

 • Για τη φετινή σχολική χρονιά δημιουργήθηκαν στη Β’ Διεύθυνση ομάδες με μικρό αριθμό σχολείων και ωρών αντίστοιχα (π.χ. Ομάδα Μεταμόρφωσης: 2 σχολεία με 10 ώρες Γερμανικών), με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 στο γνωστικό τους αντικείμενο, όπως κατά προτεραιότητα οφείλει να γίνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 25 του  Ν. 4203/2013.
 • Ως συνέπεια αυτού δεν καλύφθηκαν οι διαθέσιμες διδκατικές ώρες για το μάθημα των Γερμανικών, παρά την ύπαρξη των αντίστοιχων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07, οι οποίοι υποχρεώθηκαν σε συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου σε άλλα γνωστικά αντικειμένα, όπως για παράδειγμα το μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης (σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου), την Παράλληλη Στήριξη μαθητών/τριών και την απασχόληση τους στην απογευματινή ζώνη του Ολοήμερου Σχολείου.
 •  Οι αναθέσεις των γνωστικών αντικειμένων για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07  έγιναν χωρίς κανένα κριτήριο, τόσο αναφορικά με τον μεταξύ τους  συνδυασμό, όσο και αναφορικά με την συχνότητα απασχόλησης τους στην απογευματινή ζώνη του Ολοήμερου Σχολείου, η οποία ανήλθε σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και στις τρεις φορές εντός της ίδιας εβδομάδας.
 • Η ανάθεση στους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ07 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου διδακτικών αντικειμένων  διαφορετικών από το γνωστικό αντικείμενο των Γερμανικών προκάλεσε πέραν όλων των άλλων αναστάτωση και ένταση στον εργασιακό τους  χώρο, καθώς οι συνάδελφοί τους κλάδου ΠΕ70 θεώρησαν ότι οι προαναφερθείεσες αναθέσεις στους καθηγητές Γερμανικών, έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια ωρών για τους ίδιους.
 • Πλέον όλων των παραπάνω οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ07 κλήθηκαν να κάνουν και Εφημερίες, γεγονός που ίσχυσε αποκλειστικά και μόνον στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο αντιβαίνει στην κείμενη Νομοθεσία που σαφώς ορίζει ότι: «Καθήκοντα εφημερίας δεν ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τρία και περισσότερα σχολεία, όταν τουλάχιστον το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο» (ΠΔ 79/2017 – ‘Αρθρο 12, Παράγραφος 6).

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω επισημάνσεις και τα πολλαπλά προβλήματα  που ανέκυψαν τόσο αναφορικά με το το εργασιακό και υπηρεσιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07, όσο και αναφορικά με την ομαλή λειτουργία των σχολείων παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και συγκεκριμένα:

 • Να δημιουργηθούν ομάδες σχολείων που θα αποτελούνται από τον -κατά τον Νόμο- μέγιστο δυνατό  αριθμό των 5 σχολείων.
 • Να δοθεί προτεραιότητα στην κάλυψη του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 07 στο γνωστικό τους  αντικείμενο, ώστε να διασφαλιστεί η διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας στο σύνολο των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας και να γίνεται σεβαστή η επιλογή των μαθητών/τριών που την επέλεξαν.
 • Η διαμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματός των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07, να γίνεται με γνώμονα το  ιδιαίτερο εργασιακό τους  καθεστώς, έτσι ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα όπως  αυτά της μετακίνησής τους μεταξύ των σχολικών μονάδων κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, της ύπαρξης συνεχόμενου εργασιακού εξαώρου σε συνδυασμό με την μετακίνηση και της ύπαρξης πολλαπλών «κενών», που επιβαρύνουν αναίτια το ήδη πολλαπλώς  βεβαρυμένο πρόγραμμά τους.
 • Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να καταστεί εφικτή μια μεγαλύτερη ευελιξία αναφορικά με την κατάρτιση των Ωρολογίων Προγραμμάτων παρακαλούμε να  υπάρξει πρόβλεψη –όπως συνέβαινε και παλαιότερα- για την αναλογική μείωση του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 μέσω του υπολογισμού της ώρας μετακίνησης ως Διδακτικής.

Με τη βεβαιότητα ότι μετά την αρνητική εμπειρία της φετινής σχολικής χρονιάς η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας και εσείς προσωπικά θα επιληφθείτε του συνόλου των θεμάτων που άπτονται του εργασιακού και υπηρεσιακού καθεστώτος των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 προς όφελος όλων των εμπλεκομένων παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε  περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

 

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΙΛΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΜΠΕΤΙΝΑ-ΑΛΒΙΝΑ

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ