DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας για τους μόνιμα διορισμένους συναδέλφους

Οδηγίες διδασκαλίας του βιβλίου των Γερμανικών (10-01-2008)Γ.Μ.Κ.Τ.