DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

ΕΑΠ: Επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς Γερμανικής γλώσσας (κόστος: 280 €)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

με τίτλο «Εκπαιδευτικοί και Διά Βίου Μάθηση» 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διοργανώνει το ανωτέρω Πρόγραμμα με πρωτοποριακό υλικό και μεθόδους και γνώμονα τη διαπιστωμένη ανάγκη των εκπαιδευτικών για αποτελεσματική υποστήριξη στο έργο τους. Το Πρόγραμμα προσφέρεται με τις προδιαγραφές της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Έμφαση θα δοθεί ιδιαίτερα στο ζήτημα της Διαφοροποιημένης Μάθησης.

 

Στόχοι

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί να αναπτυχθούν οι γνώσεις και ικανότητες των καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας που σχετίζονται με:

α) τον σχεδιασμό, την προετοιμασία και διεξαγωγή της διαφοροποιημένης μάθησης [Στόχος της διαφοροποιημένης μάθησης είναι η διαμόρφωση των μεθόδων διδασκαλίας και των μαθησιακών δραστηριοτήτων, ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφοροποιημένες μαθησιακές ανάγκες, στα ενδιαφέροντα και στον ιδιαίτερο τρόπο μάθησης καθενός μαθητή].

β) την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζονται στην τάξη,

γ) τη χρήση καινοτομικών πρακτικών, όπως είναι η εκπαίδευση μέσα από την τέχνη και η ανάπτυξη των οριζοντίων (βασικών) ικανοτήτων των μαθητών.

Επιπλέον, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει μεθόδους και πρακτικές από το πεδίο της Δια Βίου Μάθησης/ Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Με αυτόν τον τρόπο οι συμμετέχοντες θα μπορούν αφενός να αντλούν και αναπροσαρμόζουν ιδέες χρήσιμες για το εκπαιδευτικό τους έργο, αφετέρου να δραστηριοποιούνται, εάν επιθυμούν, και σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων (Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων, ΣΔΕ, ΚΕΚ, φορείς αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού, ΜΚΟ, κ.ο.κ.). Εξάλλου, η Βεβαίωση Παρακολούθησης του Προγράμματος προσφέρει μόρια στους σχετικούς διαγωνισμούς για την αξιοποίηση εκπαιδευτών (βλ. λ.χ. την προκήρυξη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για εκπαιδευτές στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων).

 

Mοριοδότηση

Το Πρόγραμμα διαρκεί 150 ώρες (σεμινάρια, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκπόνηση δραστηριοτήτων και εργασίας). Βάσει της Υ.Α. 19975 (ΦΕΚ 1592/τ.Β/30-9-2010), οι ανωτέρω ώρες επιμόρφωσης αντιστοιχούν σε 21 μόρια, που αφορούν στα κριτήρια επιλογής Προϊσταμένων Διεύθυνσης Τμήματος ή Αυτοτελούς Γραφείου ή αντιστοίχων οργανικών μονάδων του Δημοσίου Τομέα (Ν. 3839/2010). Επίσης, βάσει του Π.Δ. 152/2013, η παρακολούθηση του Προγράμματος προσμετράται στα κριτήρια επαγγελματικής ανάπτυξης των αξιολογουμένων εκπαιδευτικών. Διευκρινίζεται πως σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, με βάση το Π.Δ.152/2013 με τίτλο " Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"  (Άρθρο 14 παρ.5, Άρθρο 10 παρ.5, Άρθρο 6 παρ.4), το ΕΑΠ παρέχει βεβαίωση τρίμηνης επιμόρφωσης (150 ωρών), η οποία περιλαμβάνεται στα κριτήρια επαγγελματικής ανάπτυξης (υποκριτήριο επιμόρφωσης). Στο συγκεκριμένο ΠΔ δεν υπάρχει αριθμητική κλίμακα μορίων.

 

Διάρκεια από 23 Φεβρουαρίου έως 7 Ιουνίου 2015: 150 ώρες (16 ώρες συναντήσεις που παρακολουθούνται δια ζώσης ή on-line και 134 ώρες μελέτη υλικού, καθώς και εκπόνηση δραστηριοτήτων και τελικής εργασίας). Οι συνολικά τρεις (3) συναντήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος διεξάγονται ως εξής: η 1η και η 3η εντός Σαββατοκύριακου (Σάββατο ή Κυριακή) και η 2η απόγευμα καθημερινής.

 

Σε ποιους απευθύνεται: 

-          Καθηγητές Γερμανικής Γλώσσας

-          Αποφοίτους Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Στο πρόγραμμα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμμένοι φοιτητές σε οποιοδήποτε Πρόγραμμα Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού  Πανεπιστημίου.

 

Υπεύθυνοι του Προγράμματος

Οι δύο υπεύθυνοι (Δάφνη Βηδενμάιερ, Αλέξης Κόκκος) είναι καθηγητές του ΕΚΠΑ και ΕΑΠ αντίστοιχα, καταξιωμένοι και με διεθνή εμπειρία εκπαιδευτές εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων. Σε κάθε Τμήμα Μάθησης βασικός υπεύθυνος είναι η Δάφνη Βηδενμάιερ. Ο Αλέξης Κόκκος είναι Επιστημονικός Συντονιστής και υπεύθυνος για την Ενότητα «Η Δυναμική των Σχέσεων στο Σχολείο».

 

 

Θέματα

1.    Η Ιδιαιτερότητα και ο Σκοπός της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

2. Διαφοροποιημένη Μάθηση

3. Ανάπτυξη των οριζοντίων ικανοτήτων (δημιουργικότητα, κριτική σκέψη κ.ά.)

4. Η Δυναμική των Σχέσεων στο Σχολείο (αντιμετώπιση προβλημάτων και κρίσεων, ενίσχυση του θετικού μαθησιακού κλίματος)

5. Ανάπτυξη Στοχαστικών Ικανοτήτων μέσα από την Τέχνη (αξιοποίηση έργων από όλες τις μορφές τέχνης και διασύνδεσή τους με τη διδακτέα ύλη με στόχο την πολυδιάστατη και δημιουργική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων)

6. Αξιοποίηση της Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση (απλοί και πρακτικοί τρόποι με τους οποίους το εκπαιδευτικό έργο υποβοηθείται με τη χρήση της τεχνολογίας)

7. Η κρίση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού (τρόποι αντιμετώπισής της)

 

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία-Τρόπος Διεξαγωγής

  • Οι συμμετέχοντες συγκροτούν Τμήμα Μάθησης 30-35 ατόμων.
  • Λαμβάνουν ηλεκτρονικά και μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό, που είναι ειδικά διαμορφωμένο με τη μέθοδο της μάθησης από απόσταση. Το υλικό, 300 περίπου σελίδων, περιέχει κείμενα, πολλά παραδείγματα, πρακτικές εφαρμογές και ασκήσεις, βιντεοσκοπημένα ή απομαγνητοφωνημένα περιστατικά διδασκαλίας, καθώς και αποσπάσματα ταινιών, εικαστικά έργα και ποιήματα.
  • Οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται συνεχώς από τους διδάσκοντες/υπευθύνους του Προγράμματος και επικοινωνούν τακτικά με αυτούς.
  • Κάθε συμμετέχων συμμετέχει δια ζώσης (στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ στην Αθήνα) ή on-line σε συμβουλευτικές συναντήσεις (Σαββατοκύριακα και ένα απόγευμα καθημερινής) στη διάρκεια του Προγράμματος. Για την on-line συμμετοχή σε αυτές τις συναντήσεις χρειάζεται σύνδεση στο διαδίκτυο. Παρότι οι συναντήσεις δεν είναι υποχρεωτικές, εκτιμάται ότι είναι ουσιώδες στοιχείο του Προγράμματος, γιατί βοηθούν ώστε να εμπεδώνουν οι συμμετέχοντες τα γνωστικά αντικείμενα, αλλά και να συνεργάζονται και αλληλοτροφοδοτούνται μεταξύ τους και με τους υπευθύνους.
  • Οι συμμετέχοντες εκπονούν Δραστηριότητες (μικρές ασκήσεις) σε τακτά χρονικά διαστήματα, τις αποστέλλουν στους υπευθύνους και λαμβάνουν ανατροφοδότηση. Στο τέλος του Προγράμματος εκπονούν εργασία και λαμβάνουν ανατροφοδότηση.

 

Βεβαίωση Παρακολούθησης

            Στους συμμετέχοντες που συμπληρώνουν το Πρόγραμμα (εκπόνηση τουλάχιστον των μισών Δραστηριοτήτων στη διάρκεια του Προγράμματος και επιτυχής εκπόνηση της τελικής εργασίας) χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

 

Κόστος Συμμετοχής

            Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 280 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Από 01/12/2014 μέχρι  31/12/2014 ή μέχρι συμπλήρωσης του αριθμού των θέσεων (θα τηρείται σειρά προτεραιότητας)

Προθεσμία καταβολής διδάκτρων

Από 01/12/2014 έως 31/12/2014

Έντυπο αίτησης συμμετοχής

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lkaldani@eap.gr