DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία με ΕΑΕΠ (22.07.2010)

22.07.2010 Αναλυτική εγκύκλιο (60 σελίδων) με θέμα: «Διδασκαλία- πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)- επανεξέταση &  επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και οδηγιών για τα διδακτικά αντικείμενα του ολοήμερου προγράμματος» εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας.
Για να διαβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο πατήστε εδώ.

Στα ολοήμερα σχολεία που θα λειτουργήσουν με ΕΑΕΠ (αρχικά έχουν επιλεγεί 800 δημοτικά σχολεία) στην εγκύκλιο προβλέπονται για τις ξένες γλώσσες τα εξής:

Α. ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Οδηγίες για τη διδασκαλία της γαλλικής και γερμανικής γλώσσας στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία με ΕΑΕΠ
Η διδασκαλία της γαλλικής και της γερμανικής γλώσσας στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία με ΕΑΕΠ αποσκοπεί στον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας με δραστηριότητες που ενισχύουν τους μαθητές στην εμπέδωση της διδαχθείσας ύλης και στη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου στο πλαίσιο βιωματικών καθημερινών καταστάσεων.
Ειδικότερα, η διδαχθείσα ύλη ανακυκλώνεται και αξιοποιείται σε νέα επικοινωνιακά περιβάλλοντα τα οποία αντλούνται μέσα από τις θεματικές περιοχές του Α.Π.Σ. και αποτελούν ένα πρόσφορο πεδίο πραγματολογικής, κοινωνικοπολιτισμικής και διαθεματικής προσέγγισης της γλώσσας-στόχου.
Ο επιπλέον διδακτικός χρόνος και η ευχέρεια σε σχέση με το περιεχόμενο διδασκαλίας αποτελούν σημαντικές παιδαγωγικές παραμέτρους διότι παρέχουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να «μυήσει» τους μαθητές του σε μια ευρύτερη γλωσσική και πολιτισμική κουλτούρα με κομβικά στοιχεία:
•    τη συσχέτιση των γνώσεων με εμπειρικές-βιωματικές καταστάσεις και εξοικείωση με τη χρήση της γλώσσας στο πλαίσιο απλών καθημερινών περιστάσεων,
•    τη συνειδητοποίηση του τι μαθαίνουν, με ποιο τρόπο και τι είναι ικανοί να κάνουν με αυτό που μαθαίνουν,
•    την καλλιέργεια διαπολιτισμικής συνείδησης,
•    την αφύπνιση στην πολυγλωσσία και στην πολυπολιτισμικότητα.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο διδάσκων οφείλει να σχεδιάζει και να οργανώνει το μάθημά του με ευέλικτο τρόπο ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο, το ρυθμό μάθησης, την αντιληπτική ικανότητά και τα ενδιαφέροντα του δυναμικού της τάξης του, υιοθετώντας στοχευμένες διδακτικές ενέργειες που καλλιεργούν κίνητρα μάθησης, αναδεικνύουν προσωπικές στρατηγικές μάθησης, ενθαρρύνουν τη δράση και την έκφραση της δημιουργικότητας.
Βαρύνουσα σημασία για την αποτελεσματικότητα της παιδαγωγικής πράξης στο ολοήμερο σχολείο έχει η υιοθέτηση από τον διδάσκοντα ψυχοπαιδαγωγικών στρατηγικών που να ευνοούν την ανάπτυξη ενός μαθητοκεντρικού περιβάλλοντος με κύρια χαρακτηριστικά:
•    την παρότρυνση των μαθητών, αλλά και φιλική προσέγγιση, ώστε να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να συμμετέχουν ισότιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς το φόβο της απόρριψης,
•    την αξιοποίηση των λαθών τους ως διαδικασία για αυτοβελτίωση και μάθηση,
•    την ενίσχυση και παρώθηση των μαθητών και ιδιαίτερα όσων έχουν «γνωστικές» αδυναμίες.
Η εναλλαγή ποικίλλων μορφών δραστηριοτήτων όπως τραγούδια, παντομίμα, ζωγραφική χαρτοκοπτική, σταυρόλεξα, κρεμάλα, παιγνίδια ρόλων, δραματοποίηση, προσομοίωση, σχέδια εργασίας και διαφορετικών παιδαγωγικών μέσων, όπως αφίσες, χάρτες, εικόνες, λογισμικό, CD, υποστηρίζει τη διαμόρφωση θετικού και οικείου κλίματος που επιδρά παρωθητικά τόσο στη μαθησιακή όσο και στην κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών.
Επιπλέον, η έμφαση σε παιγνιώδεις επικοινωνιακές καταστάσεις συμβάλλει ουσιαστικά στην αναπλαισίωση των εμπειριών των μαθητών σε γνώσεις, καθώς και της γνώσης σε πράξη: οι μαθητές χρησιμοποιούν γλωσσικές, παραγλωσσικές και εξωγλωσσικές επιλογές, προκειμένου να ανταποκριθούν στις εκάστοτε επικοινωνιακές περιστάσεις, κάτι στο οποίο δεν ασκούνται συχνά στο πρωϊνό σχολικό πρόγραμμα.
Αναφορικά με την αξιολόγηση του μαθητή, δεν θα υπάρχει αριθμητική αποτίμηση της επίδοσής του με γραπτά διαγωνίσματα, τεστ και προφορική εξέταση. Θα εφαρμόζεται μόνο η αυτοαξιολόγηση με στόχο την αποτίμηση των προσπαθειών του κάθε μαθητή, τη διαδικασία και το αποτέλεσμα μάθησης, καθώς και την απόκτηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων.
Στο πλαίσιο της ένταξης της αυτοαξιολόγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία, θα χρησιμοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών, ένα εργαλείο ανάπτυξης δεξιοτήτων δια βίου μάθησης των γλωσσών και προώθησης της πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητας.
Το Portfolio είναι το προσωπικό «αρχείο» κάθε μαθητή στο οποίο καταγράφει, ανά τακτά χρονικά διαστήματα και μέσα από κατευθυνόμενες δραστηριότητες, τις επικοινωνιακές του δεξιότητες, ανιχνεύει τις μαθησιακές του ανάγκες, οργανώνει τις προσωπικές του στρατηγικές εκμάθησης της γλώσσας και αποτιμά την επίτευξη των στόχων του.
Το Portfolio παρέχει, επίσης, στο μαθητή τη δυνατότητα να παρουσιάζει πολυγλωσσικές εμπειρίες από την κοινωνική του ζωή, ώστε να διαμορφώνει σταδιακά τη διαπολιτισμική του συνείδηση και το κοσμοείδωλό του.


Β. ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Πλαίσιο «οδηγιών» για το μάθημα της Αγγλικής στις Α´ & Β´ τάξεις των δημοτικών σχολείων του ενιαίου αναμορφωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Το σχολικό πρόγραμμα εκμάθησης της Αγγλικής της Α’ και Β’ δημοτικού στηρίζεται σε ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο σχέδιο αναδυόμενου πολυγραμματισμού και εισάγει σταδιακά μια σύγχρονη γλωσσοπαιδαγωγική προσέγγιση με μαθησιακό υλικό που είναι κατάλληλο για το μικρό μαθητή που προετοιμάζεται από το ελληνικό σχολείο του σήμερα για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του αύριο.
Οι παιδαγωγικές πρακτικές τις οποίες προωθεί το σχολικό πρόγραμμα αποβλέπουν στην ανάπτυξη του σεβασμού για τον εαυτό και τον Άλλο, στην αγάπη για τη μητρική γλώσσα και την ξένη, καθώς και στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας και εν τέλει στην αφύπνιση της δημιουργικής έκφρασης μέσω της γλώσσας.
Με τις δραστηριότητες του προγράμματος τα  παιδιά της Α’ και Β’ δημοτικού θα  μετέχουν βιωματικά σε δημιουργικές δραστηριότητες, παιγνιώδεις γλωσσικές ασκήσεις, και σε οικείες, διασκεδαστικές περιστάσεις επικοινωνίας, οι οποίες στοχεύουν στον περιορισμό του «εγωκεντρισμού» που χαρακτηρίζει τα παιδιά της πρώιμης σχολικής ηλικίας. Επίσης στοχεύουν στην ανάπτυξη συλλογικής κοινωνικής συνείδησης και στην αφύπνιση της επίγνωσης ότι «ανήκουν» σε έναν κόσμο πολύ ευρύτερο από αυτόν που γνωρίζουν –έναν κόσμο όπου ο διαφορετικός γλωσσικός κώδικας είναι απαραίτητο εργαλείο για την κάλυψη κοινωνικών και προσωπικών αναγκών.
Το μαθησιακό υλικό θα αναπτύσσεται βάσει θεματικών ενοτήτων που εμπνέονται κατ’ αρχάς από τον άμεσο κοινωνικό περίγυρο των παιδιών (το σπίτι, το σχολείο, μέρη της Ελλάδας), με σκοπό να μάθουν να εκφράζονται μέσω του άλλου γλωσσικού κώδικα για τον κόσμο που γνωρίζουν. Για παράδειγμα, συνδέοντας το μάθημα Μελέτη Περιβάλλοντος με το μάθημα της αγγλικής γλώσσας, τα παιδιά θα ασχοληθούν με δραστηριότητες που αναφέρονται σε φυτά και ζώα που έχουν γύρω τους. Σταδιακά, οι δραστηριότητες και οι εργασίες τους θα εμπνέονται από τον ευρύτερο πολιτισμικό περίγυρο, αλλά πάντα θα στοχεύουν στην κοινωνικά προσδιορισμένη χρήση της γλώσσας και στη συμμετοχή όλων των μαθητών, λαμβάνοντας όμως υπόψη πως τα παιδιά έχουν το καθένα τους διαφορετικές ανάγκες, τύπους νοημοσύνης, ικανότητες, γνώσεις και αξίες –πως τους αρέσουν διαφορετικά πράγματα και πως το καθένα έχει τους δικούς του ρυθμούς και τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων.

Φιλοσοφία και ειδικότεροι στόχοι
Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω, το σχολικό πρόγραμμα εκμάθησης της Αγγλικής για τις Α’ και Β’ τάξεις του δημοτικού στηρίζεται σε τρεις βασικές αρχές οι οποίες καθορίζουν τη φύση των μαθημάτων:
    Απευθύνεται σε παιδιά με αναδυόμενο σχολικό γραμματισμό στη μητρική γλώσσα και στοχεύει σε κοινωνικούς γραμματισμούς στην ξένη γλώσσα, τους οποίους τα παιδιά έχουν ήδη αναπτύξει στη μητρική.
    Επικεντρώνεται στην εξατομικευμένη μάθηση μέσα από κατάλληλες για την ηλικία δραστηριότητες και όχι στη διδασκαλία μιας συγκεκριμένης ύλης.
    Στο πρόγραμμα αυτό, η εκμάθηση της Αγγλικής δεν συνιστά ένα προκαταρκτικό βήμα μιας πορείας με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας με μέτρο τον φυσικό ομιλητή της αγγλικής γλώσσας, ή/και το αγγλόφωνο πολιτισμικό υποκείμενο, αλλά την καλλιέργεια ενός διαπολιτισμικού ήθους επικοινωνίας.

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

1.1    Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη
o    Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
o    Ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων
o    Αυτοεκτίμηση
o    Σεβασμός για άτομα ή ομάδες διαφορετικές γλωσσικά και πολιτισμικά, με διαφορετικές ικανότητες, προτιμήσεις, κλπ.
o    Αφύπνιση διαπολιτισμικού και διαγλωσσικού ήθους επικοινωνίας
1.2     Γνωστική ανάπτυξη, καλλιέργεια γνωστικών δεξιοτήτων
o    Αναλυτικές και συνθετικές γνωστικές δεξιότητες
o    Στρατηγικές μάθησης
o    Οπτική αντίληψη
o    Ακουστική αντίληψη
o    Επαγωγικές μαθησιακές δεξιότητες

2. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

2.1     Άνοιγμα προς την πολυγλωσσία και τη διαφορετικότητα
o    Ευαισθητοποίηση στην πολιτισμική διαφορετικότητα
o    Ευαισθητοποίηση ως προς το ρόλο της μητρικής γλώσσας και πολιτισμού
o    Ευαισθητοποίηση ως προς τον ρόλο της Αγγλικής και τον πολιτισμό άλλων λαών
o    Ευαισθητοποίηση ως προς το πώς μπορεί κάποιος να κάνει εποικοδομητική παράλληλη χρήση γλωσσών (λ.χ. της μητρικής και της ξένης γλώσσας)
2.2     Διαμόρφωση βάσεων για την περαιτέρω γλωσσομάθεια
o    Εξοικείωση με καθημερινές επικοινωνιακές πρακτικές στην Αγγλική
o    Ανάπτυξη κινήτρων για την εκμάθησή της Αγγλικής και άλλων ξένων γλωσσών
o    Ανάπτυξη των δεξιοτήτων που αφορούν κυρίως τον προφορικό λόγο (πρόσληψη και παραγωγή)
o    Σύνδεση προφορικού και γραπτού λόγου μέσω της σταδιακής ανάπτυξης πρακτικών που θα εστιάζουν περισσότερο στην αναγνώριση παρά στην κατανόηση μηνυμάτων.

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

o    Χρήση συνδυασμού προσεγγίσεων και μεθοδολογιών εκμάθησης της γλώσσας και ενσωμάτωση ποικίλων τεχνικών για την παρακίνηση ενδιαφέροντος (π.χ. suggestopedia, total physical response, κτλ.)
o    Επιλογή δραστηριοτήτων που θα επιτυγχάνουν τους γενικότερους παιδαγωγικούς στόχους (ανάπτυξη συνεργατικότητας, στρατηγικών μάθησης, κτλ.)
o    Επιλογή διασκεδαστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων που να καλύπτουν διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης της νέας γνώσης.