DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Α/θμια: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου και σχόλια του Δ.Σ. της Παν. Ένωσης (22.06.10)

22.06.2010 Την υποχρεωτική εφαρμογή των υπουργικών αποφάσεων επισημαίνει το Υπουργείο Παιδείας μετά από μεμονωμένες αντιδράσεις φορέων που είδαν το φως της επικαιρότητας. Μόνο με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης μπορεί να ανασταλεί η εφαρμογή των εγκυκλίων για το Αναμορφωμένο Πρόγραμμα της Α/θμιας. Η ανακοίνωση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ A´
-----
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ.-Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.ypepth.gr
Πληροφορίες: Κ. Παπαχρήστος
Ρ. Γεωργακόπουλος
Τηλέφωνο : 210.34.43.605

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Υπουργικών Αποφάσεων για τα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Οι με αριθμ.:
1. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010,(ΦΕΚ804,τ.Β´), «Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα»
2. Φ.3/609/60745/Γ1/28-5-2010,(ΦΕΚ804,τ.Β´) «Ορισμός 800 Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα» και
3. Φ.3/724/71442/Γ1/18-6-2010 «Τροποποίηση – Συμπλήρωση της Φ. 3/609/6745/Γ1/28-5-2010 (ΦΕΚ 804 /9-6-2010 τ. Β´) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «ορισμός 800 δημοτικών σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα» Υπουργικές Αποφάσεις, θα εφαρμοστούν χωρίς παρεκκλίσεις.
Επισημαίνεται ότι η αναστολή εφαρμογής του ενιαίου αναμορφωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης μετά από πλήρως αιτιολογημένη πρόταση του οικείου Σχολικού Συμβούλου εφ’ όσον έχει εκλείψει τουλάχιστον ένας από τους λόγους - κριτήρια επιλογής των ως άνω σχολείων, που αναφέρονται στη με αριθμ. Φ.12/652/63838/Γ1/3-6-2010 Εγκύκλιο του Υπ. ΠΔΒΜΘ με Θέμα: «Διευκρινίσεις για τα 800 δημοτικά σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα» (Κεφ. «Επιμέρους Διευκρινίσεις», παρ. 1).
Συγκεκριμένα αναστολή εφαρμογής εκτός των αναφερομένων στην παραπάνω εγκύκλιο, μπορεί να γίνεται σε περιπτώσεις έκτακτων περιστάσεων (φυσικές καταστροφές – βλάβες κτηρίων κ.λ.π.).
Σε κάθε περίπτωση την αποκλειστική ευθύνη για την αναστολή λειτουργίας των σχολείων την έχει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, η δε σχετική πρόταση υποβάλλεται μόνο από τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο.
Είναι αυτονόητο ότι η εφαρμογή των προαναφερομένων αποφάσεων και εγκυκλίων του Υπ. ΠΔΒΜΘ, είναι υποχρεωτική.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

12.06.2010
Η Δ/νση Σπουδών Α/θμιας του Υπουργείου Παιδείας εξέδωσε το νέο Προγραμματισμό εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2010-2011 στον οποίο διαπιστώνουμε ορισμένες νέες διατάξεις τις οποίες και επισημαίνουμε (με κόκκινο).
Παρακαλούμε ενημερώστε όλους τους συναδέλφους που εργάζονται στην Α/θμια (μόνιμοι, ωρομίσθιοι)!

[Τμήματα με τουλάχιστον 8 μαθητές , (5 μαθητές σε απομονωμένα σχολεία), αλλαγή γλώσσας με προϋποθέσεις]
Διδασκαλία μαθημάτων
Στα σχολεία που διδάσκεται η δεύτερη ξένη γλώσσα, ορίζεται ο ελάχιστος αριθμός των 8 μαθητών για τη δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας  εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες.
 Σε απομονωμένα σχολεία καθώς και εκεί που επικρατούν ειδικές κοινωνικές και εκπαιδευτικές συνθήκες και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου και έγκριση του Διευθυντή Π.Ε., μπορούν να λειτουργούν τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας με 5 μαθητές.
Όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος  εκπαιδευτικός της γλώσσας προτίμησης των μαθητών, τότε δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αλλάξουν την προτίμησή τους, με την προϋπόθεση ότι η πλειοψηφία των μαθητών της τάξης επιθυμεί να διδαχθεί τη γλώσσα για την οποία υπάρχει διαθέσιμος εκπαιδευτικός (Γαλλικά ή Γερμανικά).
...

[Ναι στο συνεχόμενο δίωρο με προϋποθέσεις (απομονωμένα σχολεία, δυσκολία μετάβασης καθηγητών από σχολείο σε σχολείο)]
Την ίδια μέρα της εβδομάδας μπορούν να διδάσκονται μαθήματα σε δύο το πολύ συνεχόμενα δίωρα με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο (λ.χ. ένα δίωρο Γλώσσα και ένα δίωρο Φυσικά)
Σε περίπτωση που επιλεγεί ένα συνεχόμενο δίωρο στα Μαθηματικά θα πρέπει αυτό να εντάσσεται στις πρώτες ώρες του Ω.Π.
Σε ένα συνεχόμενο δίωρο θα πρέπει να διδάσκεται μόνο μία διδακτική ενότητα του μαθήματος.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η επιλογή συνεχόμενων δίωρων στα προαναφερθέντα μαθήματα να λειτουργεί σε βάρος της διδακτέας ύλης.
Το συνεχόμενο δίωρο των Αγγλικών μπορεί να γίνεται μόνο στις τάξεις Ε και ΣΤ, με την προϋπόθεση ότι το μάθημα θα διδάσκεται με βιωματικές και διαθεματικές δραστηριότητες και με έμφαση στη μέθοδο Project.
Σε ότι αφορά τη δεύτερη ξένη γλώσσα, το συνεχόμενο δίωρο δεν είναι παιδαγωγικά ορθό, διότι αφενός οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο να εμπεδώσουν τη διδασκόμενη ύλη, αφετέρου αυτό αποβαίνει κουραστικό για αυτούς. Εξάλλου στην περίπτωση που το δίωρο της δεύτερης ξένης γλώσσας δεν πραγματοποιηθεί για διάφορους λόγους, παρεμποδίζεται η ομαλή συνέχεια της εκμάθησης της γλώσσας αυτής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η σχολική μονάδα είναι απομονωμένη ή βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή και η μετάβαση των καθηγητών από σχολείο σε σχολείο δεν είναι πάντα εφικτή, προκειμένου να μη διαταράσσεται η ομαλή συνέχεια της διδασκαλίας του, το δίωρο θα μπορούσε να είναι συνεχόμενο.
Ο προγραμματισμός έργου 2010-11

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης

03.06.2010
Διευκρινήσεις εξέδωσε σήμερα και δημοσίευσε στη νέα του ιστοσελίδα το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τον εφαρμογή του Αναμορφωμένου Προγράμματος της Α/θμιας Εκπ/σης. Παραθέτουμε τρία ενδιαφέροντα σημεία με σχολιασμό δικό μας:

Βασικός στόχος του Αναμορφωμένου Προγράμματος είναι ο περιορισμός και στη συνέχεια, η μείωση στο ελάχιστο των περισσότερων απογευματινών δραστηριοτήτων των μαθητών σε χώρους εκτός σχολείου, περιορίζοντας την ταλαιπωρία των παιδιών και τα έξοδα των γονέων, αφού η διδασκαλία της Πληροφορικής (Τ.Π.Ε.) και των Ξένων Γλωσσών θα οδηγεί σε πιστοποίηση μέσα στο δημόσιο σχολείο.
[Σχόλιο: Το Υπουργείο Παιδείας επαναλαμβάνει το στόχο του για «πιστοποίηση των ξένων γλωσσών μέσα στο δημόσιο σχολείο» χωρίς όμως να μας εξηγεί τον τρόπο. Πως θα περιοριστεί η παραπαιδεία με 2 ώρες/εβδομάδα Γερμανικά-Γαλλικά στις δύο τελευταίες τάξεις;]

1. Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία έγινε η επιλογή των 800 σχολείων, που θα εφαρμόσουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα, είναι τα εξής:
• Να είναι «ορισμένα» ως ολοήμερα και να έχουν υποχρεωτικά οργανικότητα 12/θεσίου.
• Να συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό μαθητικού πληθυσμού (αναλογικά με τη Σχολική Περιφέρεια όπου ανήκουν).
• Να μη λειτουργούν με εναλλασσόμενο ωράριο.
• Να διδάσκεται η Β´ Ξένη Γλώσσα.
• Να μην συστεγάζονται με άλλα σχολεία της ίδιας βαθμίδας και μικρότερης οργανικότητας, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας. Αντίθετα, μπορούν να συμμετέχουν Δημοτικά Σχολεία που συστεγάζονται με Νηπιαγωγεία ή Δημοτικά ίδιας οργανικότητας (12/θέσια).
[Σχόλιο: Εφόσον η επιλογή των 800 12/θέσιων Δημοτικών Σχολείων έγινε και με κριτήριο τη διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας, τότε γιατί το Υπουργείο Παιδείας δεν προχωρά στην αναβάθμιση του μαθήματος με την αύξηση των ωρών Γερμανικής-Γαλλικής στο Δημοτικό Σχολείο;]

4. Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και αποκλειστικά για τη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων , συστήνονται κλάδοι των αντίστοιχων ειδικοτήτων (Π.Ε.05, Π.Ε.07, Π.Ε.08, Π.Ε.19, Π.Ε.20 και ΠΕ 32) και αντίστοιχος αριθμός οργανικών θέσεων, με κοινή Υπουργική Απόφαση που προωθείται. Το σύνολο των θέσεων ειδικοτήτων θα καλυφθεί από το υπάρχον προσωπικό στα σχολεία αυτά και για τις περιπτώσεις των επιπλέον κενών από το πλεονάζον προσωπικό ειδικοτήτων στη Β/θμια Εκπ/ση, το οποίο ήδη έχει κληθεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για απόσπαση, είτε από προσλήψεις αναπληρωτών έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ίδρυσης των κλάδων, ώστε να μεταταγούν ή να διοριστούν μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Ήδη, έχει γίνει κάθε προεργασία και προγραμματισμός για την πλήρη λειτουργία των σχολείων αυτών από την 1η Σεπτεμβρίου. Προς τούτο έχει ορισθεί ο αριθμός των 800 συγκεκριμένων σχολείων για τη βέβαιη και ασφαλή επίτευξη του στόχου.
[Σχόλιο: Εδώ το Υπουργείο Παιδείας ομολογεί -και δεσμεύεται- για πρώτη φορά για τη σύσταση κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 στην Α/θμια Εκπ/ση.
Θα υλοποιηθεί άραγε η εξαγγελία;]

5. Όσον αφορά τα ερωτήματα που αναφέρονται στη διδασκαλία της Β´ Ξένης Γλώσσας, διευκρινίζουμε ότι η ρύθμιση δεν ισχύει μόνο για τα σχολεία που θα εφαρμόσουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, αλλά για όλα τα σχολεία από 6/θέσια και άνω, τα οποία εφαρμόζουν το Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Β´ Ξένης Γλώσσας.
[Σχόλιο: Μένει να δούμε κατά πόσο θα καλυφθούν οι χιλιάδες διδακτικές ώρες Γερμανικής της Ε και ΣΤ τάξης καθώς πολλές περιοχές της περιφέρειας δεν αντιμετωπίζουν μόνο ανεπάρκεια ωρομισθίων αλλά και έλλειψη μονίμων εκπαιδευτικών, συνεπώς η «ρύθμιση» που το Υπουργείο επικαλείται δεν θα λύσει το πρόβλημα.]

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε.

Οι Διευκρινήσεις του Υπουργείου Παιδείας (03.06.2010)

----------------------------------------------------
Υπόμνημα διαμαρτυρίας για την παράλειψη αναβάθμισης του μαθήματός μας στην Α/θμια (01.06.2010)

Τα 800 πιλοτικά Δημοτικά Σχολεία (2010-11)

Αναμόρφωση του ωρολόγιο προγράμματος της Α/θμιας (2010-11)