DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών: Υποβολή Αιτήσεων από 23 Οκτωβρίου έως 13 Νοεμβρίου 2008

ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών: Υποβολή Αιτήσεων από 23 Οκτωβρίου έως 13 Νοεμβρίου 2008 11.11.2008 Από το ΑΣΕΠ εγκρίθηκε παράταση δύο ημερών για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στους διαγωνισμούς εκπαιδευτικών. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 3Π/2008 λήγει την Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2008 και, σύμφωνα με το ΑΣΕΠ, δεν θα δοθεί άλλη παράταση.

04.11.2008
Με
εγκύκλιο του Γ. Γραμματέα του Υπ.Ε.Π.Θ. κ. Δ. Πλατή δίνεται λύση στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την καταχώρηση της προϋπηρεσίας του Νοεμβρίου. Στην εγκύκλιο προβλέπεται: «Στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι δηλώνουν στην αίτησή τους ότι πρόκειται να συμπληρώσουν μέχρι και την 11-11-2008 πραγματικό χρόνο υπηρεσίας 4 μήνες και 26 ημέρες για την Α/θμια Εκπ/ση και 5 μήνες για τη Β/θμια Εκπ/ση και δεν μπορούν να τους χορηγηθούν βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, λόγω έλλειψης στοιχείων, για το διάστημα από 1-11-2008 μέχρι και 11-11-2008 , θα πρέπει να αποσταλούν από τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στο ΑΣΕΠ, με συστημένη επιστολή, αντίστοιχες συμπληρωματικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας το αργότερο μέχρι 31-12-2008. Οι βεβαιώσεις θα αποσταλούν με διαβιβαστικό έγγραφο, το οποίο θα κοινοποιείται και στον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό για ενημέρωση».

27.10.2008
Αρκετοί συνάδελφοι ζητούν με ηλεκτρονικά μηνύματα βοήθεια από το ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Καλούνται όσες/όσοι ζητούν διευκρινίσεις να απευθύνονται και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπ.Ε.Π.Θ στα τηλέφωνα:
Για θέματα Α/θμιας Εκπαίδευσης: τηλ. 210.3442281, 210.3443316, 210.3443327, 210.3443304, 210.3442566
Για θέματα Β/θμιας Εκπαίδευσης: τηλ. 210.3442387, 210.3442267, 210.3443417, 210.3443345, 210.3442789, 210.3442260, 210.3443373

23.10.2008
Σε ερώτημα ωρομισθίων συναδέλφων ως προς την προσαύξηση που λαμβάνουν λόγω προϋπηρεσίας, διευκρινίστηκε στο Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης από το Υπ.Ε.Π.Θ, πως οποιαδήποτε προϋπηρεσία που είναι κάτω από τα όρια που καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού δεν οδηγεί στην προσαύξηση του τελικού βαθμού. Προσαύξηση προϋπηρεσίας λαμβάνουν οι συνάδελφοι που έχουν υπηρετήσει 4 μήνες και 26 ημέρες στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 5 μήνες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, π.χ. κάποιος έχει υπηρετήσει 5 μήνες και 20 μέρες στην Α/θμια και κάποιος άλλος 9 μήνες – και οι δύο λαμβάνουν προσαύξηση 0,50 μονάδες. Για να λάβει κάποιος προσαύξηση 1 μονάδας θα πρέπει η συνολική του υπηρεσία στην Α/θμια να είναι από 9 μήνες και 21 ημέρες και πάνω.

22.10.2008
Διευκρινιστική
εγκύκλιο απέστειλε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπ.Ε.Π.Θ κ. Δ. Πλατής για διαδικαστικά θέματα που αφορούν την κατάθεση των αιτήσεων για το διαγωνισμό των εκπαιδευτικών.

20.10.2008
Σύμφωνα με σημερινό Δελτίο Τύπου του ΑΣΕΠ κυκλοφόρησε η 3Π/2008 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 516/08.10.2008, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), στην οποία περιλαμβάνονται όλοι οι ξενόγλωσσοι κλάδοι καθώς και το ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 312), για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Η Προκήρυξη 3Π/2008

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου ξεκινά η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους που θα διεκδικήσουν μία από τις 144 θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2009-2010 και 2010-2011. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη
θα υποβάλλονται έως την 11η Νοεμβρίου 2008.
Όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο προς επίσπευση της όλης διαδικασίας, οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
1.Έχει δημιουργηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) ειδική φόρμα αίτησης, κοινή και για τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία θα ορίσουν υπαλλήλους, οι οποίοι θα επιφορτιστούν με το έργο της παραλαβής των δικαιολογητικών και της καταχώρισης των αιτήσεων των υποψηφίων.
2.Οι υποψήφιοι καταθέτουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση ή Γραφείο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη βαθμίδα εκπαίδευσης για την οποία διαγωνίζονται, την αίτηση και ένα φάκελο μεγέθους Α4, στον οποίο θα εμπεριέχονται με δική τους ευθύνη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στον οποίο θα έχουν αναγράψει καθαρά, ευανάγνωστα και με κεφαλαία γράμματα το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, τον κλάδο – ειδικότητα, στον οποίο επιθυμούν να διαγωνιστούν, και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου τους. Πριν την ηλεκτρονική καταχώριση της αίτησης, οι υποψήφιοι επιδεικνύουν υποχρεωτικά το παράβολο, το οποίο αμέσως μετά τοποθετείται στο φάκελο. Αίτηση χωρίς παράβολο δεν γίνεται δεκτή. Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί παραλαμβάνουν δύο (2) αντίγραφα της ηλεκτρονικά καταχωρισμένης αίτησης και ελέγχουν προσεκτικά την ορθότητα των καταχωρισμένων στοιχείων. Το ένα αντίγραφο, με πρωτότυπη υπογραφή τους, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά τοποθετείται στο φάκελο, ο οποίος κλείνεται με επιμέλεια από τον ίδιο τον υποψήφιο και παραδίδεται στον αρμόδιο υπάλληλο. Μετά το πέρας της διαδικασίας, η χειρόγραφη αίτηση καταστρέφεται παρουσία του υποψηφίου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α)Παράβολο 20 ευρώ που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).
β)Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός, τα στοιχεία ταυτότητας, καθώς και η φωτογραφία του κατόχου). Εάν από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
γ)Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου, στο οποίο να αναγράφεται η ακριβής αριθμητική βαθμολογία και το έτος κτήσης αυτού. Εάν δεν προκύπτουν από το πτυχίο ο βαθμός και ο χρόνος κτήσης αυτού, θα προσκομίζεται πιστοποιητικό σπουδών, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία αυτά. Για τους τίτλους αλλοδαπής κατατίθεται πράξη αναγνώρισής τους και βεβαίωση βαθμολογικής αντιστοιχίας. Επίσης, εφόσον κατέχει τους κατωτέρω τίτλους και τυχόν προϋπηρεσία.
δ)Αντίγραφο της συμπληρωμένης «Αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης».

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του online μηχανογραφικού εντύπου αίτησης για το διαγωνισμό εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (Σε
Δημόσιες Σχολικές Μονάδες)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (Σε
Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες)

Περισσότερα:
ΑΣΕΠ