DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Οδηγίες για τη διδασκαλία της γαλλικής και γερμανικής γλώσσας στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία με ΕΑΕΠ

ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ

Η διδασκαλία της γαλλικής και της γερμανικής γλώσσας στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία με ΕΑΕΠ αποσκοπεί στον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας με δραστηριότητες που ενισχύουν τους μαθητές στην εμπέδωση της διδαχθείσας ύλης και στη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου στο πλαίσιο βιωματικών καθημερινών καταστάσεων.

Ειδικότερα, η διδαχθείσα ύλη ανακυκλώνεται και αξιοποιείται σε νέα επικοινωνιακά περιβάλλοντα τα οποία αντλούνται μέσα από τις θεματικές περιοχές του Α.Π.Σ. και αποτελούν ένα πρόσφορο πεδίο πραγματολογικής, κοινωνικοπολιτισμικής και διαθεματικής προσέγγισης της γλώσσας-στόχου.

Ο επιπλέον διδακτικός χρόνος και η ευχέρεια σε σχέση με το περιεχόμενο διδασκαλίας αποτελούν σημαντικές παιδαγωγικές παραμέτρους διότι παρέχουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να «μυήσει» τους μαθητές του σε μια ευρύτερη γλωσσική και πολιτισμική κουλτούρα με κομβικά στοιχεία:

· τη συσχέτιση των γνώσεων με εμπειρικές-βιωματικές καταστάσεις και εξοικείωση με τη χρήση της γλώσσας στο πλαίσιο απλών καθημερινών περιστάσεων,

· τη συνειδητοποίηση του τι μαθαίνουν, με ποιο τρόπο και τι είναι ικανοί να κάνουν με αυτό που μαθαίνουν,

· την καλλιέργεια διαπολιτισμικής συνείδησης,

· την αφύπνιση στην πολυγλωσσία και στην πολυπολιτισμικότητα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο διδάσκων οφείλει να σχεδιάζει και να οργανώνει το μάθημά του με ευέλικτο τρόπο ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο, το ρυθμό μάθησης, την αντιληπτική ικανότητά και τα ενδιαφέροντα του δυναμικού της τάξης του, υιοθετώντας στοχευμένες διδακτικές ενέργειες που καλλιεργούν κίνητρα μάθησης, αναδεικνύουν προσωπικές στρατηγικές μάθησης, ενθαρρύνουν τη δράση και την έκφραση της δημιουργικότητας.

Βαρύνουσα σημασία για την αποτελεσματικότητα της παιδαγωγικής πράξης στο ολοήμερο σχολείο έχει η υιοθέτηση από τον διδάσκοντα ψυχοπαιδαγωγικών στρατηγικών που να ευνοούν την ανάπτυξη ενός μαθητοκεντρικού περιβάλλοντος με κύρια χαρακτηριστικά:

· την παρότρυνση των μαθητών, αλλά και φιλική προσέγγιση, ώστε να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να συμμετέχουν ισότιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς το φόβο της απόρριψης,

· την αξιοποίηση των λαθών τους ως διαδικασία για αυτοβελτίωση και μάθηση,

· την ενίσχυση και παρώθηση των μαθητών και ιδιαίτερα όσων έχουν «γνωστικές» αδυναμίες.

Η εναλλαγή ποικίλλων μορφών δραστηριοτήτων όπως τραγούδια, παντομίμα, ζωγραφική χαρτοκοπτική, σταυρόλεξα, κρεμάλα, παιγνίδια ρόλων, δραματοποίηση, προσομοίωση, σχέδια εργασίας και διαφορετικών παιδαγωγικών μέσων, όπως αφίσες, χάρτες, εικόνες, λογισμικό, CD, υποστηρίζει τη διαμόρφωση θετικού και οικείου κλίματος που επιδρά παρωθητικά τόσο στη μαθησιακή όσο και στην κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών.

Επιπλέον, η έμφαση σε παιγνιώδεις επικοινωνιακές καταστάσεις συμβάλλει ουσιαστικά στην αναπλαισίωση των εμπειριών των μαθητών σε γνώσεις, καθώς και της γνώσης σε πράξη: οι μαθητές χρησιμοποιούν γλωσσικές, παραγλωσσικές και εξωγλωσσικές επιλογές, προκειμένου να ανταποκριθούν στις εκάστοτε επικοινωνιακές περιστάσεις, κάτι στο οποίο δεν ασκούνται συχνά στο πρωϊνό σχολικό πρόγραμμα.

Αναφορικά με την αξιολόγηση του μαθητή, δεν θα υπάρχει αριθμητική αποτίμηση της επίδοσής του με γραπτά διαγωνίσματα, τεστ και προφορική εξέταση. Θα εφαρμόζεται μόνο η αυτοαξιολόγηση με στόχο την αποτίμηση των προσπαθειών του κάθε μαθητή, τη διαδικασία και το αποτέλεσμα μάθησης, καθώς και την απόκτηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων.

 Στο πλαίσιο της ένταξης της αυτοαξιολόγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία, θα χρησιμοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών, ένα εργαλείο ανάπτυξης δεξιοτήτων δια βίου μάθησης των γλωσσών και προώθησης της πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητας.

Το Portfolio είναι το προσωπικό «αρχείο» κάθε μαθητή στο οποίο καταγράφει, ανά τακτά χρονικά διαστήματα και μέσα από κατευθυνόμενες δραστηριότητες, τις επικοινωνιακές του δεξιότητες, ανιχνεύει τις μαθησιακές του ανάγκες, οργανώνει τις προσωπικές του στρατηγικές εκμάθησης της γλώσσας και αποτιμά την επίτευξη των στόχων του.

Το Portfolio παρέχει, επίσης, στο μαθητή τη δυνατότητα να παρουσιάζει πολυγλωσσικές εμπειρίες από την κοινωνική του ζωή, ώστε να διαμορφώνει σταδιακά τη διαπολιτισμική του συνείδηση και το κοσμοείδωλό του.